’Vi må bi­de os fast de na­e­ste fem år’

BT - - NYHEDER -

BO­LIGSKAT »Jeg hå­ber, der fal­der no­get ned i vo­res tur­ban. Vi kan sim­pelt­hen ik­ke over­skue det la­en­ge­re,« si­ger Bir­git­te Havn op­gi­ven­de fra so­fa­en i hjem­met i Van­lø­se ved Kø­ben­havn. Or­de­ne fal­der, ef­ter hun sam­men med sin ae­g­te­fa­el­le Kurt Havn har set skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) for­kla­re re­ge­rin­gens ud­spil om nye bo­ligskat­ter. For en kort stund steg for­vent­nin­ger­ne el­lers, da mi­ni­ste­ren lag­de ud med bud­ska­bet om, at »in­gen skal fryg­te at bli­ve be­skat­tet fra hus og hjem«. For det er net­op det, de fryg­ter. De sti­gen­de bo­ligskat­ter har i åre­vis forta­e­ret sød­men i de­res pen­sio­ni­st­tilva­e­rel­se, og fort­sa­et­ter det, ved de ik­ke, hvor de en­der. Dy­stre ud­sig­ter I hjem­met, hvor bag­ha­ven na­er­mest gra­en­ser op til Dam­hus­sø­en, har de bo­et si­den 1985. Her er de­res to børn vok­set op, og det er her, de vil til­brin­ge re­sten af li­vet. Men bo­ligskat­ter­ne er – lig med huspri­ser­ne – tårn­hø­je i for­hold til for 30 år si­den.

Med re­ge­rin­gens ud­spil har de fort­sat dy­stre ud­sig­ter med stig­nin­ger i grund­skyl­den ind­til 2021.

»Som pen­sio­nist bør man ha­ve lov til at bo i det hus, man har bo­et i det me­ste af sit liv. Det bør skat­te­sy­ste­met ik­ke be­stem­me,« si­ger Kurt Havn.

Par­ret le­ver af de­res fol­ke­pen­sion samt Bir­git­te Havns pen­sion med en sam­let ud­be­ta­ling på lidt over 18.000 kr. pr. må­ned. Ejen­doms­va­er­diskat og grund­skyld på sam­let 6.420 kr. om må­ne­den ae­der alt­så over en tred­je­del af ind­ta­eg­ter­ne.

»Og man bur­de jo kun­ne le­ve af sin fol­ke­pen­sion ale­ne,« me­ner Bir­git­te Havn, der er pen­sio­ne­ret pa­e­da­gog. Sva­ert at sa­el­ge De har la­en­ge talt om at sa­el­ge det 130 kva­drat­me­ter sto­re hus og 589 kva­drat­me­ter grunda­re­al til for­del for en lej­lig­hed. Pro­ble­met er, at lej­lig­heds­pri­ser­ne i Kø­ben­havns Kom­mu­ne man­ge ste­der er li­ge så hø­je som huspri­ser­ne, og at de har lån i hu­set.

Des­u­den har an­dre på vil­la­vej­en for­søgt at sa­el­ge hu­set, men de hø­je huspri­ser i om­rå­det samt bo­ligskat – Kø­ben­havns Kom­mu­ne har en grund­skyldspro­mil­le på 34 mens Gre­ve og Gen­tof­tes er på 16 – skra­em­mer kø­ber­ne va­ek, me­ner par­ret, der ef­ter­ly­ser me­re fair skat­te­for­hold mel­lem hus- og lej­lig­hed­s­e­je­re:

»Der bør va­e­re lig­hed for loven. For­skel­li­ge bo­li­ger skal be­skat­tes ens, i ste­det for at et lil­le hus i Brøns­høj be­skat­tes på sam­me må­de som en liebha­ver­lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg til 10 mil­li­o­ner,« si­ger Kurt Havn, der fryg­ter, at par­rets sam­le­de bo­ligskat­ter med den nu­va­e­ren­de ud­vik­ling sti­ger til over 100.000 kr. om året.

Som en slags mid­ler­ti­dig red­nings­krans le­ve­re­de skat­te­mi­ni­ste­ren et for­slag om, at hu­se­je­re i pe­ri­o­den 2017-2020, ind­til de nye bo­ligskat­te­reg­ler tra­e­der i kraft, kan få in­de­fros­set de­res grund­skyld, hvis den år­ligt sti­ger med over 3 pro­cent. Det in­de­fros­se­de be­løb skal be­ta­les, når hu­set en dag sa­el­ges.

»I mi­ne øj­ne bli­ver det no­get makva­erk, jeg er me­get skep­tisk over for det,« fast­slår Kurt Havn.

»Vi må ba­re bi­de os fast de na­e­ste fem år,« si­ger Bir­git­te Havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.