Po­li­ti­et skal for­be­re­de Eu­ro­pol-exit

BT - - NYHEDER -

Den dan­ske re­ge­ring for­be­re­der sig iføl­ge Ber­ling­s­ke på et mu­ligt kom­men­de exit fra det eu­ro­pa­ei­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de, Eu­ro­pol.

I et brev, avi­sen er i be­sid­del­se af, skri­ver ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) til Dan­marks rigs­po­li­ti­chef Jens Hen­rik Højb­jerg, at dansk po­li­ti skal for­be­re­de en mu­lig dansk ud­tra­e­den af Eu­ro­pol.

Rigs­po­li­ti­che­fen be­des ta­ge »de nød­ven­di­ge for­be­re­den­de skridt« til en si­tu­a­tion, hvor »Dan­mark er tvun­get til at ud­tra­e­de af Eu­ro­pol«.

Kom­mer for­hand­lin­ger­ne om den dan­ske re­ge­rings pa­ral­lelaf­ta­le om med­lem­skab af Eu­ro­pol ik­ke på plads in­den 1. maj na­e­ste år, ud­tra­e­der Dan­mark af sam­ar­bej­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.