Hår­de ankla­ger ram­mer Post­N­ord

BT - - NYHEDER -

POSTLØGNE

I nog­le til­fa­el­de op­le­ver kun­der­ne, at der godt nok bli­ver rin­get på dø­ren, men at po­st­bud­det er va­ek, in­den de når ud til dør­te­le­fo­nen. I de til­fa­el­de la­eg­ger po­st­bud­det og­så en sed­del i po­st­kas­sen. Det be­ty­der, at pak­ken først kan hen­tes da­gen ef­ter på det na­er­me­ste po­st­hus. Har va­e­ret hjem­me Fle­re af de kun­der, der kla­ger over Post­N­ord, forta­el­ler til Kon­tant, at de kan do­ku­men­te­re, at de har va­e­ret hjem­me he­le da­gen – nog­le har end­da set, at po­st­bud­det blot har lagt en sed­del i po­st­kas­sen uden at rin­ge på. En af dem er Finn Steno Thy­ge­sen:

»De stop­per op ved po­st­kas­sen og smi­der en sed­del ind. Der står, at de har prø­vet at kom­me i kon­takt med mig, og at jeg kan hen­te min pak­ke på po­st­hu­set. Det er jo løgn, for jeg har sid­det i køk­ke­net og kig­get på dem,« si­ger han til BT.

Tu­sind­vis af dan­ske­re shop­per hver dag på net­tet, og Post­N­ord brin­ger må­ned­ligt i om­eg­nen af en mil­li­on pak­ker ud i Dan­mark. Hos sel­ska­bet af­vi­ser pro­duk­tions­chef Mar­tin von Hor­sten ankla­ger­ne:

»Vi skal hu­ske, at vi ringer på mil­li­o­ner af dørklok­ker hver ene­ste må­ned. Og når man gør det, så kan no­get gå galt. Der kan sag­tens ske det, at et po­st­bud kom­mer til at gå ind i num­mer syv, men skul­le ha­ve va­e­ret hos num­mer ni, hvis ra­ek­ke­hu­se­ne lig­ner hin­an­den. Det er jo en fejl, men det kan ske, og det skal vi selv­føl­ge­lig sam­le op på,« si­ger han og for­kla­rer, at det tit kan va­e­re kun­dens egen skyld, hvis en pak­ke ik­ke bli­ver le­ve­ret.

»Alt­så, der kan va­e­re en rin­ge­klok­ke, der ik­ke vir­ker. Det kan va­e­re, man li­ge er i gang med at hø­re sit ynd­lings­num­mer på Dan­marks Ra­dio el­ler no­get an­det. Det kan va­e­re, at dør­te­le­fo­nen er mar­ke­ret dår­ligt, så det er sva­ert at se, hvem der egent­lig er hvem i en ejen­dom,« si­ger Mar­tin von Hor­sten til Kon­tant. Har in­gen pak­ke med De ar­gu­men­ter kø­ber Finn Steno Thy­ge­sen dog ik­ke, for når han har af­slø­ret po­st­bud­de­ne, har de slet ik­ke haft pak­ken med.

»Po­st­bud­de­ne har slet ik­ke haft en in­ten­tion om at af­le­ve­re en pak­ke. De har haft en in­ten­tion om at le­ve­re en sed­del til mig. Og når jeg så kon­fron­te­rer dem, ser de helt brø­d­e­be­tyn­ge­de ud. Det er dog ik­ke po­st­bud­dets skyld, for jeg tror, at pro­ble­met fin­des hos le­del­sen,« si­ger han. Se af­te­nens af­snit af Kon­tant på DR1 kl. 21. De stop­per op ved po­st­kas­sen og smi­der en sed­del ind. Der står, at de har prø­vet at kom­me i kon­takt med mig, og at jeg kan hen­te min pak­ke på po­st­hu­set. Det er jo løgn, for jeg har sid­det i køk­ke­net og kig­get på dem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.