Da kra­ef­ten kom til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

De na­e­ste uger og må­ne­der hø­rer til de hår­de­ste i mit liv. Jeg må er­ken­de, at kra­eft igen er en del af mit liv TILBAGESLAG Det har va­e­ret tre hår­de år for Hans Pil­gaard, forta­el­ler den 53-åri­ge tv-va­ert i selv­bi­o­gra­fi­en ’Støj og for­ti­el­ser’, der ud­kom­mer på tirs­dag. Skils­mis­se fra sin man­ge­åri­ge ka­e­re­ste Hen­rik, fa­de­rens død, og i for­å­ret 2015 fik Pil­gaard kon­sta­te­ret kra­eft i tar­men. Den af­hold­te stu­di­e­va­ert har tid­li­ge­re på TV2 for­talt om den tarm­kra­eft, som han blev ope­re­ret for i mid­ten af sid­ste år. Ef­ter en ke­mo­kur blev han er­kla­e­ret rask af Rigs­ho­spi­ta­lets la­e­ger i novem­ber sam­me år. Men hvad Hans Pil­gaard først forta­el­ler nu, er, at ska­eb­nen ud­del­te et ubøn­hør­ligt hug, da can­ce­ren vend­te til­ba­ge for få må­ne­der si­den. Me­tast­a­se i le­ve­ren Den­ne gang fik Hans Pil­gaards kon­sta­te­ret en me­tast­a­se i le­ve­ren d. 25 maj, da han igen sad over­for la­e­ger­ne på Rigs­ho­spi­ta­let med ae­g­te­man­den Job­be: »De na­e­ste uger og må­ne­der hø­rer til de hår­de­ste i mit liv. Jeg må er­ken­de, at kra­eft igen er en del af mit liv. Jeg gra­e­der, mens jeg skri­ver, si­ger og ta­en­ker den sa­et­ning, for jeg vil så ger­ne smi­de al kra­eft og syg­dom ad hel­ve­de til. Spa­re og skå­ne Job­be, min fa­mi­lie og mi­ne na­er­me­ste ven­ner,« skri­ver Hans Pil­gaard om det cho­ke­ren­de tilbageslag. Hel­dig­vis er can­ce­ren op­fan­get tid­ligt via de ob­liga­to­ri­ske kon­trol­ler, og 10. ju­ni i år bli­ver han igen kørt til ope­ra­tion med ef­ter­føl­gen­de ke­mo­kur. Og ef­ter end­nu en pe­ri­o­de i et sort hul kom­mer ven­de­punk­tet for Hans Pil­gaard, da han er til kon­cert med sin mu­si­kal­ske helt Bru­ce Springs­te­en i Oslo 28. juli: »Eve­ryt­hin­gs gon­na be al­l­right,« syn­ger Springs­te­en fra sce­nen, mens Pil­gaard og ka­e­re­sten Job­be hol­der hin­an­den i hån­den. »Ik­ke for­di der ik­ke kom­mer me­re mør­ke og mod­gang, for det gør der. Ik­ke for­di vi ik­ke skal dø en dag, for det skal vi. Men for­di vi skal le­ve Nu. Li­ge nu,« skri­ver Pil­gaard i den gri­ben­de selv­bi­o­gra­fi.

TORS­DAG 6. OK­TO­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.