600 be­tjen­te afbryder chef-sam­ar­bej­de

BT - - NYHEDER -

Fyns Po­li­ti­for­e­ning har ik­ke la­en­ge­re til­lid til po­li­ti­di­rek­tør Kit Clau­di Grøn-Iver­sen og afbryder der­for sam­ar­bej­det. Det op­ly­ser po­li­ti­for­e­nin­gen ons­dag til Fy­ens Stift­s­ti­den­de.

For­mand St­ef­fen Daugaard for­kla­rer på veg­ne af for­e­nin­gens 600 med­lem­mer, at man hver­ken har til­tro til po­li­ti­di­rek­tø­ren el­ler hen­des le­del­ses­stil.

»Sam­ar­bej­det har gen­nem no­gen tid va­e­ret il­lu­so­risk, an­strengt og langt­fra re­elt. Der har ik­ke va­e­ret no­gen vil­je til at gi­ve po­li­ti­for­e­nin­gen re­el me­dind­dra­gel­se,« si­ger St­ef­fen Daugaard til Fy­ens.dk.

Po­li­ti­di­rek­tø­ren er ble­vet ori­en­te­ret om po­li­ti­for­e­nin­gens mi­stil­lid, og hun sag­de i går til Fy­ens.dk:

»Jeg må be­kla­ge, at si­tu­a­tio­nen er op­stå­et og er­ken­de, at jeg må kig­ge in­dad på mig selv og min egen le­del­ses­stil.«

Det er ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V), der ud­pe­ger po­li­ti­di­rek­tø­rer­ne. Der­for er det og­så ham, der be­slut­ter, om mi­stil­lid­ser­kla­e­rin­gen fra de fyn­s­ke be­tjen­te skal ha­ve kon­se­kven­ser. Mel­din­gen fra kom­mu­ni­ka­tions­af­de­lin­gen i Justits­mi­ni­ste­ri­et var i går, at ’han som re­gel ik­ke ud­ta­ler sig om per­so­na­lesa­ger’, skri­ver Fy­ens. dk.

Kit Clau­di Grøn-Iver­sen har sid­det i job­bet som po­li­ti­di­rek­tør si­den 1. sep­tem­ber 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.