’ ’

BT - - NYHEDER -

Man får jeg, at

kan man selv, skal man selv. Det ud­vik­ler ind­tryk af, fora­el­dre, der vil va­e­re selv­sta­en­dig­hed hos børn. Men of­te kan fri­vil­li­ge og kø­re børn til sport. Vi skal at ba­re man har man stå i en si­tu­a­tion, hvor bar­net skal til ha­ve po­li­ti­ke­re, og vi skal ha­ve nog­le dans, og de selv kun­ne ha­ve cyk­let, men

bå­ret sit barns bor­ge­re, der ik­ke rå­ber ad po­li­ti­ker­ne, man valg­te li­ge at kø­re i ste­det. Er man når de så har meldt sig. Alt det kra­e­ver gym­na­stikpo­se, så en cur­ling­mor? Der glip­per nu­an­cen: dan­nel­se. Vi er nødt til at stram­me Hvis man fra­ta­ger bar­net en mu­lig­hed

en­der de på bal­der­ne sam­men. Jeg har va­e­ret for at la­e­re no­get, som er vig­tigt, så kan det fa­mi­lie­vej­le­der i 32 år, i halv­de­len af kon­tant­hja­elp vir­ke mod hen­sig­ten. Så vil bar­net nog­le den tid drøm­te in­gen om at kø­re fra gan­ge stå med en op­le­vel­se af, at ’mor gør en bil, hvis man la­ve­de en bu­le. I dag hand­ler det om det, for­di jeg ik­ke kan selv’. En slags til­la­ert hja­el­pe­løs­hed. at stik­ke af, mens in­gen ser det. Men man kan ik­ke si­destil­le det, at man hja­el­per

si­ne børn og ger­ne vil va­e­re der for dem, med cur­ling.

DER SKAL VA­E­RE

om cur­ling­børn, hvis man fjer­ner al­le sten på de­res vej. Jeg var med til et mø­de, hvor jeg blev for­talt en hi­sto­rie om en mor der sag­de til en an­den mor: Din dat­ter har sagt nej til min dat­ter. Nu si­ger jeg til min dat­ter, at hun spør­ger din dat­ter igen i mor­gen, og så skal din dat­ter si­ge ja. Vi ud­vik­ler os gen­nem små kri­ser i li­vet. Hvis du selv skal kla­re di­ne kon­flik­ter, så får du må­ske og­så den la­e­ring, at dem, der er størst i sko­le­går­den, og­så er sta­er­ke­re. Den la­e­ring fik du og jeg, og den la­e­ring gi­ver dig – sam­men med an­dre er­fa­rings­mu­lig­he­der – en god si­tu­a­tions­for­nem­mel­se se­ne­re i li­vet.

DER ER TA­LE HELT GRUND­LA­EG­GEN­DE ME­NER

bør­ne­ne og fjer­ne for­hin­drin­ger sker, når man gør no­get, som bar­net prin­ci­pi­elt godt kan el­ler kun­ne ha­ve la­ert no­get af. Børn skal ik­ke ska­er­mes mod en­hver mod­stand. Mod­stand er en na­tur­lig del af li­vet, og det skal vi tur­de la­de børn gø­re sig er­fa­rin­ger med. Men det er ik­ke det sam­me som, at man ik­ke må hja­el­pe dem. Børn har brug for at ma­er­ke voks­ne, der er der for dem. Det er fun­da­men­talt set sundt. Men de har og­så brug for at ma­er­ke voks­ne, der tør for­ven­te no­get af dem og vi­se, at vi ser mu­lig­he­der i dem.

AT GÅ FOR­AN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.