Do­nald Trumps re­a­li­tys­how

Den 8. novem­ber lig­ner min­dre og min­dre den dag, hvor ver­dens mest magt­ful­de po­li­ti­ske em­be­de skal be­sa­et­tes, men me­re og me­re det en­de­li­ge øråd el­ler fi­na­len i et ta­lents­how

BT - - NYHEDER - Mads Fug­le­de, USA-ana­ly­ti­ker, For­mu­eple­je

Det er lyk­ke­des Do­nald Trump at gø­re pra­esi­dentval­get me­re un­der­hol­den­de, end vi er vant til. En­gang var den sid­ste del af valg­kam­pen et in­tenst po­li­tisk dra­ma, hvor man dis­ku­te­re­de vi­sio­ner for USAs frem­tid og for den ver­den, vi le­ver i. Tal, ta­bel­ler og sta­ti­stik­ker fløj gen­nem luf­ten, og me­di­er­ne tjek­ke­de nid­ka­ert hver ene­ste de­tal­je, kan­di­da­ter­ne hav­de bragt til torvs.

Trumps bi­drag til valg­kam­pen er, at den nu min­der om et re­a­li­ty-dra­ma

TRUMPS BI­DRAG TIL valg­kam­pen er, at den nu min­der om et re­a­li­ty-dra­ma el­ler et af de man­ge ta­lents­how, hvor me­re el­ler min­dre ta­lent­lø­se med­bor­ge­re må­les og ve­jes af gra­en­se­lø­se smags­dom­me­re. Hvis man i et kort øje­blik glem­mer det­te, så skal man ba­re fo­ku­se­re på Trump igen. Han le­ve­rer al­tid dra­ma og in­tri­ger, der na­er­mest er ke­misk ren­set for po­li­tisk sub­stans. Af sam­me grund har han - som den før­ste no­gen­sin­de – end­nu ik­ke frem­lagt et po­li­tisk pro­gram. EF­TER DE­BAT­TEN MEL­LEM Trump og Cl­in­ton kan det ik­ke kom­me bag på no­gen, at han sty­re­de uden om sub­stan­sen, men i ste­det har op­for­dret al­le til at goog­le Ali­cia Ma­cha­dos’ se­xvi­deo­er, har på­stå­et, at Hil­lary er Bill ut­ro, ned­gjort krigs­ve­te­ra­ner med psy­ki­ske van­ske­lig­he­der, har gjort grin med Hil­larys må­de at gå på – og har ad­va­ret si­ne va­el­ge­re om valgs­vin­del i de om­rå­der, hvor der bor man­ge far­ve­de. DEN 8. NOVEM­BER lig­ner min­dre og min­dre den dag, hvor ver­dens mest magt­ful­de po­li­ti­ske em­be­de skal be­sa­et­tes, men me­re og me­re det en­de­li­ge øråd el­ler fi­na­len i et ta­lents­how. DER­FOR VAR DET me­get for­vir­ren­de, da Tim Kai­ne og Mi­ke Pen­ce tør­ne­de sam­men i den tra­di­tions­ri­ge debat mel­lemvi c ep r ae si­den t kan­di­da­ter­ne nat­ten til ons­dag og min­de­de al­le om, hvor ke­de­ligt po­li­tik er. Og Tim Kai­ne og Mi­ke Pen­ce er så far­ve­lø­se, at man ef­ter 10 mi­nut­ters debat fik selv­mord­s­tan­ker ved ud­sig­ten til end­nu en ti­mes debat mel­lem de to. Pen­ce kla­re­de de­bat­ten bedst, selv­om han hav­de de sva­e­re­ste od­ds, da han skul­le for­sva­re Trump. TIM KAI­NE AF­BRØD he­le ti­den, hvil­ket blandt vel­fun­ge­ren­de men­ne­sker vir­ker uhø­fligt, og Kai­ne var ik­ke god til at af­le­ve­re de one-li­ners, han hav­de indstu­de­ret. På den an­den si­de hav­de Pen­ce tit sva­ert ved at for­kla­re og for­sva­re man­ge af Trumps ud­lad­nin­ger – sik­kert af den simp­le grund, at han og­så selv fin­der dem skø­re. Der var ik­ke man­ge i Det Re­pu­bli­kan­ske Par­ti, der øn­ske­de at va­e­re Trumps vi­ce­pra­esi­dent. De fle­ste re­pu­bli­ka­ne­re vil­le hel­le­re smø­re sig ind i tor­ske­le­ver­tran og om­fav­ne en is­b­jørn end va­e­re Trumps vi­ce­pra­esi­dent. Un­der de­bat­ten kun­ne man fle­re gan­ge se på Pen­ce, at han øn­ske­de, han hav­de valgt is­b­jør­nen. Dog gjor­de Pen­ce en god fi­gur un­der de van­ske­li­ge for­hold. DA DE­BAT­TEN MEL­LEM Kai­ne og Pen­ce var mest ke­de­lig, fik jeg plud­se­lig en åben­ba­ring og indså, at jeg blot var vid­ne til po­li­tik, som den ple­je­de at va­e­re, før Trump, og og­så Cl­in­ton, i sam­ar­bej­de med ver­dens me­di­er, valg­te at øde­la­eg­ge det fi­ne­ste, vi har i den frie ver­den: Vo­res de­mo­kra­ti­ske sam­ta­le. Da jeg så­le­des så den sid­ste halv­del af de­bat­ten mel­lem Kai­ne og Pen­ce, lod jeg som om, at de to på ska­er­men var de egent­li­ge kan­di­da­ter, og gen­vandt lidt af min tro på men­ne­ske­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.