Nyt vå­ben mod

BT - - NYHEDER -

FOLKESYGDOM at 38 pct. har op­le­vet men­tale hel­bredspro­ble­mer på de­res ar­bejds­plads in­den for det sid­ste hal­ve år. Og 58 pct., hvis de kig­ger la­en­ge­re til­ba­ge.

Un­der­sø­gel­sen vi­ser og­så, at blot 21 pct. har kend­skab til vi­den og va­er­k­tø­jer, som kan bru­ges, hvis de op­le­ver men­tale hel­bredspro­ble­mer på ar­bejds­plad­sen. Op­da­ges for sent År­sa­gen til den ke­de­li­ge sta­ti­stik er, at der hos små virk­som­he­der sja­el­dent er per­so­na­le­af­de­lin­ger, som kan hånd­te­re og ud­bre­de kend­skab til stress, angst og de­pres­sion på ar­bejds­plad­sen. Der­med ri­si­ke­rer bå­de an­sat­te og che­fer ik­ke at op­da­ge pro­ble­mer­ne, før det er for sent.

»Det er ik­ke al­tid, at man sy­ge­mel­der sig, hvis man har et men­talt sund­heds­pro­blem, men no­get af det, som er enormt godt ved den nye hjem­mesi­de, er, at den ik­ke kun gi­ver vej­led­ning til den syg­doms­ram­te, men og­så gør det klart for ar­bejds­plad­sen, hvad der kan gø­res,« si­ger Met­te An­der­sen Ne­xø.

Op mod 48 pct. af alt sy­ge­fra­va­er og 42 pct. af al­le før­tids­pen­sio­ner skyl­des psy­ki­ske li­del­ser, vi­ser Hvid­bog om men­talt hel­bred fra Det Na­tio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Ar­bejds­mil­jø og de ny­e­ste tal fra An­ke­sty­rel­sen.

Iføl­ge Stres­sfor­e­nin­gen er 35.000 dan­ske­re sy­ge­meldt hver dag ale­ne på grund af stress, der ram­mer vidt og bredt. Hvor­for der la­der til at va­e­re sket en stig­ning i an­tal­let af stress, angst el­ler de­pres­sion-ram­te, er end­nu uklart.

49, sku­e­spil­ler, tur­ne­rer pt. med te­a­ter­styk­ket ’Min far’

»Jeg har jo og­så va­e­ret der for ik­ke så la­en­ge si­den. Og det bed­ste råd, jeg kan gi­ve, er, at man godt nok skal ta­ge det al­vor­ligt.

Sku­e­spil­let er et fag, der in­klu­de­rer he­le én selv, he­le ens per­son. Og det kan va­e­re me­get sva­ert at de­le tin­ge­ne op. Og der­for tror jeg, at når man bli­ver ramt, så bli­ver man ramt hårdt.

Hvor hårdt jeg var ramt, er sva­ert at si­ge. Jeg hav­de de fy­si­ske tegn, der sag­de ’nu stop­per du’. Hjer­te­ban­ken og no­get med en stem­me, der røg. Og jeg fik sva­ert ved at sove om nat­ten.

De fle­ste af os får nok de fy­si­ske tegn, som vi en­ten va­el­ger at lyt­te til el­ler sid­de over­hø­rig alt ef­ter, hvor pres­set man er. Nog­le gan­ge kan man slet ik­ke se det. Så det bed­ste råd er sim­pelt­hen at pas­se på, lyt­te ef­ter og ta­ge det al­vor­ligt.

Jeg hav­de ik­ke en kon­kret va­erk-tøjskas­se, jeg brug­te. Men jeg har al­tid va­e­ret dybt af­ha­en­gig af at få rørt min krop ved svøm­ning, løb el­ler tra­e­ning, og det gør un­der­va­er­ker for mig.

Og så er det vig­tigt at få sagt nej til nog­le af de ting, som man sy­nes, at man skal nå. Va­er ae­r­lig over­for dig selv og an­dre og er­kend, at man ba­re er et men­ne­ske, der ik­ke kan kla­re al­ting. Man må godt si­ge fra.« Hvis du er sy­ge­meldt Hvis du be­va­rer en til­knyt­ning til din ar­bejds­plads un­der din sy­ge­mel­ding, vil det som re­gel gø­re det nem­me­re at ven­de til­ba­ge. Del­tag f.eks. i et mø­de, el­ler drik en kop kaf­fe med kol­le­ga­er­ne en gang imel­lem. Tag imod til­bud­det, hvis din chef til­by­der, at I hol­der kon­takt. Så kan I og­så få la­vet en plan for, hvor­dan du bedst ven­der til­ba­ge i et tem­po, der pas­ser dig. Så­dan ven­der du til­ba­ge til ar­bejds­plad­sen De fle­ste op­le­ver i pe­ri­o­den op til, at de skal be­gyn­de på job­bet ef­ter sy­ge­fra­va­er, en til­ta­gen­de nervø­si­tet for om hel­bre­det vil hol­de. Nervø­si­te­ten vil dog af­ta­ge, når du først er kom­met over den ud­for­dring, det kan va­e­re at mø­de din chef og kol­le­ga­er­ne igen ef­ter en sy­ge­mel­ding. Af­tal med che­fen, at du kan si­ge til, hvis be­gyn­del­sen bli­ver for kra­e­ven­de, og hvor­dan et even­tu­elt til­bage­fald skal hånd­te­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.