Få et godt E-løb

BT - - NYHEDER -

MO­TION Dy­re­ha­vens 1.600 då­dyr, 400 kron­dyr og 100 si­ka­er får søn­dag be­søg af man­ge tu­sin­de lø­be­re, når Maj In­vest Ere­mi­ta­ge­lø­bet af­vik­les i den smuk­ke, ef­ter­års­kla­ed­te na­tio­nalskov. Dy­re­nes tals­mand, sko­v­fo­ged og skyt­te Tor­ben Chri­sti­an­sen by­der lø­be­re og til­sku­e­re vel­kom­men i sko­ven med en op­for­dring om at hol­de sig på sti­er­ne, så dy­re­ne ik­ke bli­ver stres­se­de.

På sla­get el­le­ve sen­der han fel­tet af sted i den 48. ud­ga­ve af Kø­ben­havns Idra­ets Fore­ning, Kø­ben­havns Ski­k­lub og BTs le­gen­da­ri­ske løb.

For man­ge mo­tio­ni­ster er den tra­di­tions­ri­ge ere­mi­ta­ge­løbs­dag et af årets høj­de­punk­ter.

For at de kan kom­me godt igen­nem årets stør­ste sko­v­tur og de klas­si­ske 13,3 km, gi­ver en af Dan­marks førende løb­s­eks­per­ter Claus He­ch­mann her del­ta­ger­ne go­de råd.

CLAUS HECHMANNS GUIDE TIL ET GODT E-LØB Gør som du ple­jer sup­ple­re mor­gen­må­l­ti­det I de sid­ste da­ge op til lø­bet kan du med en lil­le sna­ck ik­ke nå at for­bed­re din form. Det er halvan­den til to ti­mer der­for vig­tigt, at du ik­ke prø­ver at ind­hen­te in­den løbs­start. Det er even­tu­elt for­sømt tra­e­ning. Løb okay at drik­ke suk­ker­hol­di­ge kun ro­li­ge jog­ge­tu­re og tag ger­ne en drik­ke in­den fri­dag. Spis som du ple­jer og pas din lø­bet, men stop se­ne­st to søvn, så du er ud­hvilet på løbs­da­gen. ti­mer in­den start. Til gen­ga­eld kan du godt drik­ke vand frem til en ti­me før lø­bet. Husk mor­gen­mad På løbs­da­gen bør du stå op tre-fi­re ti­mer in­den lø­bet og spi­se et godt mor­gen­må­l­tid samt drik­ke vand, så du kom­mer i va­e­ske­ba­lan­ce. Er du ty­pen, der hur­tigt bli­ver sul­ten, kan du Op­varm­ning er vig­tigt Det er klogt at var­me op in­den lø­bet. Løb 10-15 mi­nut­ter i ro­ligt tem­po, så du får gang i krop­pen. Tag herefter et par stig­nings­løb, hvor du på en stra­ek­ning på ca. 100 me­ter øger tem­po­et grad­vist. Gå herefter til start og del­tag even­tu­elt i fa­el­les­op­varm­nin­gen, så du hol­der krop­pen varm, mens du ven­ter på at bli­ve sendt af sted sam­men med de an­dre lø­be­re i din start­grup­pe. Gem kra­ef­ter­ne til bak­ker­ne Ere­mi­ta­ge­lø­bet by­der på en smuk ru­te, og stem­nin­gen blandt de man­ge lø­be­re er al­tid i top. Der­for kan man let bli­ve re­vet med og kom­me til at lø­be for sta­er­kt i be­gyn­del­sen. Ru­ten er ku­pe­ret med fle­re stej­le bak­ker, så det er vig­tigt, at du spa­rer på kra­ef­ter­ne. Husk mad og varmt tøj Ef­ter Ere­mi­ta­ge­lø­bet er det vig­tigt at få fyldt de­po­ter­ne op. Drik ri­ge­ligt med va­e­ske, og hav ger­ne en ener­gibar el­ler en klap­sam­men-mad med i ta­sken. Det sik­rer god re­sti­tu­tion. Husk og­så varmt tøj, så du und­går at fryse i fug­tigt lø­be­tøj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.