Ha-ha-Haar­der

BT - - NYHEDER -

RE­KORD re­ge­rings­pro­gram­mer, og Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et blan­der sig ik­ke ba­re i ram­mer­ne, men og­så i ind­hol­det.

Den sva­e­re­ste pe­ri­o­de var at va­e­re in­te­gra­tions­mi­ni­ster 2001-05. Jeg la­ve­de de før­ste stram­nin­ger, og alt det, jeg la­ve­de, står sta­dig: 24 års­reg­len, start­hja­el­pen, til­knyt­nings­kra­vet osv. Jeg var i mod­vind i pres­sen den­gang, men al­li­ge­vel var jeg re­ge­rin­gens po­pu­la­e­re­ste mi­ni­ster,« si­ger Ber­tel Haar­der.

Det er han med ret­te stolt af, li­ge­som han er stolt af Stor­kor­set. Der er ik­ke no­get spin med Ber­tel Haar­der. Han si­ger, hvad han me­ner, og al­de­ren be­kym­rer ham ik­ke: Va­er­dik­ri­ger og hyg­geon­kel »Jeg er jo på al­der med Do­nald Trump,« ly­der det mun­tert.

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen hav­de og­så fo­kus på beg­ge sider af Ber­tel Haar­der:

»På en ma­er­ke­lig må­de er det lyk­ke­des dig bå­de at va­e­re va­er­dik­ri­ger og hyg­geon­kel,« kon­sta­te­re­de han i sin ta­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.