Jørgen tøm­te en Ir­ma på 130 se­kun­der

BT - - NYHEDER -

GO­DE RÅVA­RER Sko­lela­e­re­ren Jørgen Würtzen­feld, 49, er på net­tet for at fin­de til­bud. Han fal­der over en kon­kur­ren­ce. Pra­e­mie: ’Tøm en Ir­ma på 130 se­kun­der’. Han til­mel­der sig. Hvad hed Ir­ma­pi­gen op­rin­de­ligt? Han ga­et­ter på ’El­se’. Klik­ker og glem­mer alt om det. Ugen ef­ter: Til­lyk­ke. Du er én af de fem, der har vun­det fød­sels­dags­kon­kur­ren­cen. 20.000 har del­ta­get.

På to mi­nut­ter og 10 se­kun­der må han ri­ve alt, hvad han vil, ned fra hyl­der­ne. Seks styk af hver va­re­grup­pe. Ik­ke spi­ri­tus og ci­ga­ret­ter. El­lers er der frit slag.

»Det er løgn. En jo­ke,« ta­en­ker han. Men den er god nok. »Fan­ta­stisk.« Han hu­sker dren­gedrøm­men om at tøm­me en le­ge­tøjs­bu­tik på tid. Som vok­sen er go­de råva­rer hans le­ge­tøj. Hans drøm.

Han af­ta­ler tids­punkt for pra­e­mi­en. Fre­dag 23. sep­tem­ber. Ir­mas fød­sels­dag. Han har man­ge tan­ker: Kan jeg selv va­el­ge ru­te i bu­tik­ken? Skal jeg en­de ved kas­sen? Må jeg stil­le kur­ve og vog­ne for­an de va­rer, jeg vil ha­ve?

Sva­ret er ja til det he­le, og han må selv va­el­ge Ir­ma-bu­tik. Det bli­ver den på Ja­e­gers­borg Al­lé. Det er et godt sted.

»Der­u­de har de pen­ge, og den har en til­pas stør­rel­se.«

Han ser vi­deo­er på YouTu­be af folk, der har vun­det en lig­nen­de pra­e­mie. Ryster på ho­ve­d­et ad folk, der fa­rer for­vil­de­de rundt. Va­el­ger va­tron­del­ler og gry­desvam­pe. De har ik­ke for­be­redt sig på for­bru­ge­rens ul­ti­ma­ti­ve vå­de drøm.

Han ta­ger ud til Ir­ma-for­ret­nin­gen tre gan­ge for at la­e­re bu­tik­ken at ken­de. De har ed­di­ker til 600 kr. og trø­f­ler. Champag­ne. Ta­el­ler skridt og ta­ger tid Da­gen før ta­ger han ud til su­per­mar­ke­det en sid­ste gang. Ta­el­ler skridt og ta­ger tid, men uden at lø­be.

»Jeg skul­le nø­digt va­ek­ke for me­get op­sigt, så folk ta­en­ker: Hvad er det for en idi­ot, der lø­ber der?«

Kl. 10. Han har bu­tik­ken for sig selv. Han stil­ler to ind­købs­vog­ne og fem kur­ve ud for de va­rer, han vil ha­ve. Tre, to, én – start! ly­der det fra pres­se­da­men fra Ir­ma. Hun fil­mer ham på sin iPho­ne.

Jørgen Würtzen­feld be­gyn­der ved ed­di­ken li­ge in­den for dø­ren til venstre. Han va­el­ter det ned i ind­købs­vog­nen. Hvor er oli­veno­li­en? Ved si­den af. Trø­f­ler­ne sam­me sted. Han ud­fø­rer må­l­ret­tet sin de­tal­je­re­de plan. Han la­der vog­nen stå. Hur­tigt til høj­re ned til champag­nen. Han ta­ger ba­re de dy­re­ste. Portvin. Ned med den. Vi­nen er sva­er at kom­me til. Er ved at ta­be fla­sker­ne. Seks rø­de. Seks hvi­de. En kurv er sat klar. Skar­pt ven­stresving. Halv­de­len af ti­den er gå­et, si­ger Ir­ma-da­men. Nej, nej, nej, ta­en­ker han. Så me­get gla­e­de. Så lidt tid. Han sa­et­ter tem­po­et op. Ned til kø­det i kø­lemon­tren. Det kø­rer. Øko­lo­gi­ske fla­e­ske­s­te­ge. Li­ge bag­ved til høj­re ok­se­mør­brad. Seks af det he­le. Ky­ler kø­det ned i vog­nen. Adre­na­li­nen pum­per La­en­ge­re frem­me par­mesa­nen.

10 se­kun­der. Han spur­ter hen til cho­ko­la­den. Sid­ste og fem­te kurv står klar. Seks ae­sker fyld­te. Seks blok­ke Val­r­ho­na. Tid!

Per­so­na­let sla­e­ber de fem kur­ve og to vog­ne op til kas­sen og scan­ner va­rer­ne. 17.797,94 kr. Re­kord. Han må dog le­ve­re halv­de­len af cho­ko­la­den til­ba­ge. Han hav­de glemt kun at ta­ge seks.

»Ja, det er da en form for grå­dig­hed,« hu­sker Jørgen Würtzen­feld.

»Men det har ba­re så­dan en ne­ga­tiv klang. Det er me­re et urin­stinkt. Ja­e­ge­ren, der har plan­lagt sin jagt og bag­ef­ter kan pra­le af byt­tet. Jeg bur­de må­ske ha­ve gi­vet va­rer­ne til vel­gø­ren­hed. Jeg har jo i vir­ke­lig­he­den ik­ke brug for dem. Det er må­ske grå­dig­he­den. Og no­get bla­e­re­røvs­no­get at kun­ne bru­ge ed­di­ke til 600 kr. Jeg ved det ik­ke.«

Adre­na­li­nen pum­per i ham, som ef­ter en fod­bold­kamp, da han la­es­ser va­rer­ne ind i bi­lens ba­ga­ge­rum og kø­rer hjem. Det var sjovt og sur­re­a­li­stisk. Men han ae­r­grer sig over, at han ik­ke nå­e­de de øko­lo­gi­ske kyl­lin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.