Nu er det vac­ci­ne-tid

BT - - NYHEDER -

SYG­DOM Ter­mome­te­ret ban­ker i vej­ret. 40 gra­der. Men du ryster sam­ti­dig af kul­de. Sa­er­ligt de små mus­k­ler bag øj­ne­ne gør ondt. Du ho­ster og har ondt i hal­sen. Hvert år ven­der in­flu­en­za­en til­ba­ge i en ny ud­ga­ve, der tra­en­ger gen­nem krop­pens im­mun­for­svar. De fle­ste rej­ser sig ef­ter en til to uger fra sy­ge­sen­gen. Men for en ud­sat grup­pe af ae­l­dre, kro­nisk sy­ge, syg­doms­ram­te og sva­ert over­va­eg­ti­ge kan in­flu­en­za­en va­e­re livs­far­lig.

Er du i ri­si­ko­grup­pen, er det med at be­stil­le tid til vac­ci­na­tion, så du er bed­re ru­stet mod syg­dom­men, når sa­e­so­nen går i gang.

»I Dan­mark ses det van­lig­vis, at in­flu­en­za­sa­e­so­nen stra­ek­ker sig fra de­cem­ber til marts. Der går to til tre uger fra vac­ci­na­tion­s­tids­punk­tet, til be­skyt­tel­sen ind­tra­e­der, og det an­be­fa­les at bli­ve vac­ci­ne­ret nu,« si­ger as­si­ste­ren­de la­e­ge i Sund­heds­sty­rel­sen Ane Just Ohrt.

Fra år til år kan in­flu­en­za­fo­re­kom­sten bli­ve mar­kant hø­je­re end for­ven­tet. Un­der en epi­de­mi kan op til 20 pro­cent af be­folk­nin­gen bli­ve ramt af syg­dom­men.

De fle­ste la­eg­ger sig un­der dy­nen og går al­drig til la­e­ge un­der syg­doms­for­lø­bet. Og der­for ved man ik­ke, hvor man­ge der rent fak­tisk bli­ver ramt af in­flu­en­za, for­kla­rer Ane Just Ohrt.

I 2015 re­gi­stre­re­de ho­spi­ta­ler­ne 5.152 pa­tien­ter med in­flu­en­za, hvoraf 325 kom i in­ten­siv be­hand­ling. 80 af dem hav­de un­der­lig­gen­de syg­dom el­ler var ae­l­dre end 64 år. Om­kring 1.000 per­so­ner dø­de som føl­ge in­flu­en­za. Hal­ve­ring af døds­fald Si­den be­gyn­del­sen af 1990er­ne er det lyk­ke­des at hal­ve­re an­tal­let af in­flu­en­za­re­la­te­re­de døds­fald – bl.a. for­di vac­ci­nen er gra­tis for per­so­ner i ri­si­ko­grup­per­ne.

Men man­ge går sta­dig i en stor bue uden om nå­len. I en TNS Gal­lup-må­ling for ny­lig sva­re­de om­kring halv­de­len

RISIKOGRUPPER af ae­l­dre over 65 år og kro­nisk sy­ge, at de for­ment­lig ik­ke vil bli­ve vac­ci­ne­ret. Fo­kus på risikogrupper Gun­ver Lil­le­vang, der er prak­ti­se­ren­de la­e­ge i Roskil­de, forta­el­ler, at man­ge la­e­ge­hu­se net­op nu har sa­er­lig fo­kus på at for­be­re­de ri­si­ko­grup­per­ne på in­flu­en­za­sa­e­so­nen.

»Vi er man­ge la­e­ge­hu­se, der har vac­ci­na­tions­da­ge i be­gyn­del­sen af ok­to­ber, så vi kan nå at vac­ci­ne­re rig­tig man­ge. Det er ba­re med at få meldt sig, isa­er hvis man er i en af ri­si­ko­grup­per­ne,« si­ger hun.

Du kan og­så bli­ve vac­ci­ne­ret mod in­flu­en­za, selv om du ik­ke er i en ri­si­ko­grup­pe. Så ko­ster det ty­pisk fra 200 til 400 kro­ner hos la­e­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.