An­den ud­gi­ver bør­ne­bog

BT - - KULTUR -

BOGNYHED I pe­ri­o­der er han her, dér og al­le­veg­ne. For øje­blik­ket tur­ne­rer An­ders Mat­t­he­sen med sit so­los­how ’Shhh’, der for ny­lig fik fem stjer­ner i BTs an­mel­del­se. Nu ka­ster Mat­t­he­sen sig over ukendt land – som bør­ne­bogs­for­fat­ter med bo­gen ’Ter­net Ninja’. Me­re el­ler min­dre ukendt land vel at ma­er­ke; tid­li­ge­re har Mat­t­he­sen la­vet bør­ne­ra­dio. Med lidt god vil­je kan man kal­de ’Jul på Vester­bro’ for bør­ne-tv.

Isa­er er han kendt for bør­ne/ ung­doms­fil­men ’Ter­kel i kni­be’. Skal man tro hans nye for­lag, lig­ger bør­ne­bo­gen ta­et op ad Ter­kel­fil­men i sin stil og to­ne.

Fak­tisk op­tra­e­der der da og­så en Ter­kel i bo­gen, der ud­kom­mer den 28. ok­to­ber.

Rig­tig man­ge har for­søgt at lok­ke Mat­t­he­sen til at føl­ge op på Ter­kel -suc­ce­sen. Tre til­bud om ugen »Jeg ly­ver ik­ke, hvis jeg si­ger, at jeg får tre til­bud om ugen. Men jeg si­ger nej til det he­le. Hvis jeg vil­le sco­re kas­sen, vil­le jeg la­ve re­k­la­me­film. Jeg tror ba­re ik­ke, at jeg kan ha­ve mit fe­de pu­bli­kum og la­ve re­k­la­me­film sam­ti­dig,« sag­de An­ders Mat­t­he­sen til BT i 2005, da Ter­kel-fe­be­ren ra­se­de.

Først nu er han til­ba­ge, om­end i en lil­le birol­le. Go­de, gam­le on­kel Stewart »Ter­net Ninja forta­el­ler spr­ud­len­de om 13-åri­ge Askes op- og ned­t­u­re, kon­flik­ter og fo­rel­skel­se, og om hans mø­de med en us­a­ed­van­lig ninja, sy­et af en bør­ne­ar­bej­der på en le­ge­tøjs­fa­brik i Thailand – og sej­let til Dan­mark af go­de gam­le on­kel Stewart. En ter­net ninja med rød­der til­ba­ge til det ja­pan­ske samu­ra­i­sam­fund, der in­da­edt ka­em­per for, at ret­fa­er­dig­he­den skal ske fyl­dest,« skri­ver for­la­get Høst og søn på sin hjem­mesi­de.

BT har blad­ret i bo­gen og er stødt på per­so­ner med nav­ne som Scoo­ter-Scrød­der og Sut­teSol­vej.

Det ly­der gan­ske An­ders Mat­t­he­sensk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.