Bit­ter­sød Woo­dy-film

BT - - KULTUR -

FILM

DEN KA­ER­LIG­HED ’Café So­cie­ty’ Dra­ma **** **

Så­le­des ér Vero­ni­ca, el­ler Von­nie, som hun kal­des, al­le­re­de op­ta­get. Og snart er hjer­teknu­ste Bob­by til­ba­ge i New York, hvor han sam­men med sin gang­ster-bror Ben åb­ner en suc­ces­fuld nat­klub.

Hi­sto­ri­en om Bob­by og Von­nie er selv­føl­ge­lig langt­fra for­bi. Og selv­om ’Café So­cie­ty’ ik­ke er Al­lens bed­ste film – dén ae­re til­fal­der ef­ter min me­ning sta­dig ’Han­nah og hen­des sø­stre’ – så hø­rer num­mer 47 i ra­ek­ken af spil­le­film ab­so­lut til i den go­de en­de. Ke­mi Så­le­des min­der den ny­e­ste Woo­dyklon Jes­se Ei­sen­berg ik­ke ale­ne fy­sisk om en ung Woo­dy. De kna­stør­re, små­fi­lo­so­fi­ske og of­te sar­ka­sti­ske replik­ker fin­der og­så helt na­tur­ligt vej ud af mun­den på Ei­sen­berg, der før har bril­le­ret i frem­ra­gen­de film som ’The So­ci­al Network’, ’Now You See Me’ og den of­te un­der­vur­de­re­de gy­ser­ko­me­die ’Zom­bi­eland’ (med Em­ma Sto­ne). Og en­de­lig er ke­mi­en imel­lem Stewart og Ei­sen­berg ik­ke helt ulig dén, vi hu­sker fra ’Bro­adway Dan­ny Ro­se’ og ’Hus­bands and Wi­ves’, hvor Mia Far­row og Woo­dy Al­len spil­le­de ho­ved­rol­ler­ne.

For gud ved hvil­ken gang le­ve­rer Woo­dy va­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.