Tv-land­mand tavs om ny ka­er­lig­hed

BT - - TV/RADIO -

I tirs­da­gens af­snit af ’Land­mand sø­ger ka­er­lig­hed’ valg­te land­man­den Claus Paakja­er at ta­ge den bi­kerg­la­de bej­ler Ma­ri­an­ne med på et ro­man­tisk we­e­kendop­hold. En tur, der dog ik­ke ud­vik­le­de sig, som den 44-åri­ge land­mand hav­de hå­bet på, da han meld­te sig til pro­gram­met.

»Jeg så hen­de me­re som en ven end en ka­e­re­ste, og det har jeg det egent­lig godt med,« har han ef­ter­føl­gen­de rø­bet.

»Det sag­de jeg og­så, da jeg valg­te at ta­ge Ma­ri­an­ne med på we­e­kendop­hold: At det som ud­gangs­punkt ba­re var som ven­ner. Så kun­ne vi se, hvad we­e­ken­den vil­le fø­re til.«

Den før­te dog al­drig til me­re, forta­el­ler han i dag.

Til spørgs­må­let om, hvor­vidt ka­er­lig­he­den har til­s­milet land­man­den, ef­ter at ka­me­ra­er­ne sluk­ke­des, har Claus Paakja­er for før­ste gang brug for be­ta­enk­nings­tid.

»Det har jeg in­gen kom­men­tar til li­ge nu, men du kan rin­ge om et par uger, så ser vi på det,« gri­ner han.

Pro­gram­mets fi­re re­ste­ren­de land­ma­end mang­ler sta­dig at va­el­ge, hvil­ken af de­res kvin­de­li­ge bej­le­re de øn­sker at ta­ge med på et ro­man­tisk we­e­kendop­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.