Stop mis­bru­get

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TIL­SY­NE­LA­DEN­DE USKYL­DI­GE PIL­LER har nu re­sul­te­ret i fi­re tem­me­lig al­vor­li­ge hi­sto­ri­er fra pro­fes­sio­nel­le fod­bold­spil­le­re på min­dre end fi­re må­ne­der. Da­ni­el Ag­ger, Mar­tin Ørnskov, Kas­per Sch­mei­chel og nu og­så Riza Dur­mi­si har al­le for­talt, hvor­dan de­res pil­le­for­brug blev for stort, og fa­el­les for i hvert fald Ag­ger, Ørnskov og Dur­mi­si er, at der er ta­le om helt al­min­de­li­ge gigt­pil­ler, som man kan kø­be i hånd­køb som ek­sem­pel­vis Ipren. SPIL­LER­NE HAR IK­KE gjort no­get ulov­ligt. De har ik­ke dopet sig. Men de har ud­sat sig selv for den lil­le, men vi­den­ska­be­ligt do­ku­men­te­re­de ri­si­ko, der er for som eli­tesport­s­mand at dø af de­res over­for­brug. Me­re al­min­de­li­ge ri­si­ci er ska­der på ny­rer­ne, kredsløbs­syg­dom­me og blø­de­n­de ma­ve­sår, og de fi­re spil­le­re, der nu har stå­et frem, er langt fra ale­ne. BT kun­ne for to år si­den forta­el­le, hvor­dan Mar­tin Spel­mann, Pe­ter Graulund og Las­se He­in­ze al­le spil­le­de mel­lem 80 og 100 pro­cent af de­res kam­pe på pil­ler, hvil­ket Per Bjer­re­gaard, der og­så den­gang var for­mand for DBUs me­di­cin­ske grup­pe, kald­te ’cho­ke­ren­de’. PRO­BLE­MET FIN­DES STA­DIG. Her­hjem­me og i ud­lan­det. Jeg hå­ber, spil­le­re, klub­ber, til­knyt­te­de la­e­ger og for­bund al­le ta­ger pro­ble­met al­vor­ligt. For det er bå­de stort og far­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.