Sa­gen er stort set ude

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den lan­ge dan­ske som­mer har til­sy­ne­la­den­de va­e­ret god ved Klavs Bruun Jør­gen­sen. Hå­ret på kvin­delands­hol­dets tra­e­ner er gro­et ud af den sa­ed­van­lig­vis glat­b­ar­be­re­de is­se, og han har let­te­re til smil end nor­malt.

Klavs Bruun Jør­gen­sen, der i af­ten i Ha­der­s­lev le­der si­ne trop­per mod Ruslands ny­kå­re­de olym­pi­ske me­stre i den før­ste af tre kam­pe un­der we­e­ken­dens Gol­den Le­ague-tur­ne­ring, må dog de se­ne­ste må­ne­der ha­ve haft mas­ser af ting at ta­en­ke over.

Kort tid før han og spil­ler­ne i ju­ni for­lod hin­an­den ef­ter de to vund­ne EM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod Tyr­ki­et og Portu­gal, var han og as­si­ste­ren­de land­stra­e­ner Sø­ren Her­skind i en tre sider lang eva­lu­e­rings­skri­vel­se ble­vet kri­ti­se­ret søn­der og sam­men.

An­kla­gen fra spil­ler­ne gik blandt an­det på, at man men­te, at han var dår­ligt for­be­redt, at han ik­ke hav­de sat sig til­stra­ek­ke­ligt godt ind i be­tyd­nin­gen af pla­ce­rings­kam­pen ved VM, at han i vis­se kam­pe hav­de en op­gi­ven­de at­ti­tu­de, og at han i for lidt grad gjor­de brug af hånd­bold­spil­ler­nes vig­tig­ste ana­ly­ti­ske ar­bejds­red­skab: vi­deoklip.

Fak­tisk in­de­holdt kun syv af sam­men­lagt 122 li­ni­ers eva­lu­e­ring po­si­ti­ve ord om Klavs Bruun Jør­gen­sens ar­bej­de.

»Da vi mød­tes, fik vi i trup­pen talt tin­ge­ne rig­tig godt igen­nem. Så min hold­ning er, at vi i vid ud­stra­ek­ning er for­bi det der, og så ar­bej­der vi jo selv­føl­ge­lig vi­de­re med kom­mu­ni­ka­tio­nen. Så for mig er den sag stort set ude.« »Hvis lej­lig­he­den by­der sig, og vi fø­ler, at der er be­hov for, at der skal rid­ses no­get op, ven­der jeg det na­tur­lig­vis med min an­fø­rer og Sø­ren (Her­skind, red.). Det er ik­ke så­dan, at vi tror, at tin­ge­ne ba­re lø­ser sig selv.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.