KE­VINS KAOT

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fo­to: Grand Prix Pho­to/Reu­ters/AFP

en mail fra McLa­ren på sin 23 års fød­sels­dag. Den er sendt af be­sty­rel­ses­for­mand Ron Den­nis’ as­si­stent, Justi­ne Bowen, der med­del­er dan­ske­ren, at han ik­ke er en del McLa­rens frem­tid. Der­med er dan­ske­rens ka­pi­tel slut hos McLa­ren, der tog ham ind som te­e­na­ger, gjor­de ham til For­mel 1-stjer­ne, de­gra­de­re­de ham til re­ser­ve­kø­rer og ha­eld­te ham ud igen. Ke­vin Magnus­sens af­sked med tea­met ef­ter­lod in­gen var­me fø­lel­ser mel­lem dan­ske­ren og McLa­rens le­del­se.

må se langt ef­ter et job i For­mel 1, mel­der der sig plud­se­lig en mu­lig­hed. Pors­che in­vi­te­rer Ke­vin Magnus­sen til at te­ste ty­sker­nes Le Mans-vin­der fra 2015. Ke­vin Magnus­sen kø­rer på ra­cer­ba­nen i Bar­ce­lo­na og er hur­tig­ste mand i bi­len. Dan­ske­ren og Pors­che får et godt ind­tryk af hin­an­den, men der kom­mer in­tet kon­kret ud af te­sten.

ved et stort show i Pa­ris som ny kø­rer hos Renault. Helt spek­taku­la­ert bli­ver han hen­tet ind, da Pa­stor Mal­do­na­do ik­ke kan be­ta­le for sit sa­e­de al­li­ge­vel. Af­ta­len er kul­mi­na­tio­nen på fle­re ugers hef­ti­ge skri­ve­ri­er om for­bin­del­sen mel­lem dan­ske­ren og fransk­ma­en­de­ne, der har over­ta­get det kon­kur­stru­e­de Lo­tus-team. stor med kon­trak­ten hos Renault, pla­ges Ke­vin Magnus­sen på den pri­va­te front af en ukendt per­son, der via so­ci­a­le me­di­er skri­ver kra­en­ken­de og ned­la­den­de ting om ra­cer­kø­re­ren og hans ka­e­re­ste, Louise Gjørup (fo­to). BT brin­ger hi­sto­ri­en, men stal­ke­ren for­bli­ver ukendt og stop­per kort ef­ter med at chi­ka­ne­re Ke­vin Magnus­sen og ka­e­re­sten.

man­ge må­ne­der va­e­ret uro i Ke­vin Magnus­sens bag­land, hvor han er kom­met på kant med sin man­ge­åri­ge ma­na­ger Dor­te Riis Mad­sen (fo­to). Magnus­sen har kørt sin ma­na­ger ud på et si­despor og sty­rer sam­men med mil­li­ar­da­e­ren An­ders Holch Povls­en sin kar­ri­e­re. BT af­slø­rer, at der er bal­la­de, dog uden at Magnus­sen el­ler Dor­te Riis øn­sker at ud­ta­le sig. Et of­fi­ci­elt brud er det end­nu ik­ke ble­vet til, men de er ik­ke set sam­men si­den 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.