ISKE ÅR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STA­TUS For et år si­den lå Ke­vin Magnus­sens For­mel 1-kar­ri­e­re i ru­i­ner, da McLa­ren af­ske­di­ge­de ham på hans 23 års fød­sels­dag. Men si­den fik han op­rejs­ning. Året, der er gå­et, har dog va­e­ret ek­stremt på den må­de, at ned­t­u­ren blev af­løst af en vild op­tur med kon­trak­ten hos Renault.

Det er ik­ke kun i Ke­vin Magnus­sens kar­ri­e­re, der har va­e­ret gang i den. Og­så uden for ba­nen, er der sket sto­re for­an­drin­ger.

BT har i an­led­nin­gen af dan­ske­rens fød­sels­dag sam­let de vig­tig­ste begivenheder på godt og ondt de se­ne­ste 12 må­ne­der.

til­ba­ge i For­mel 1, da han kø­rer Au­stra­li­ens Grand Prix i Mel­bour­ne. Dan­ske­ren får en lidt skuf­fen­de start og slut­ter som num­mer 14 - li­ge ef­ter team­kol­le­ga Jo­ly­on Pal­mer. Men fa­cit er, at Magnus­sen er til­ba­ge og oser af gla­e­de.

be­gyn­del­se, hvor vir­ke­lig­he­den ser ud til at ram­me Renault og den un­der­ud­vik­le­de ra­cer, by­der Rusland på en vild op­tur for Ke­vin Magnus­sen. Her kø­rer dan­ske­ren en sen­sa­tio­nel sy­ven­de­plads hjem til tea­met og sco­rer Re­naults før­ste po­int i sa­e­so­nen. En pra­e­sta­tion, som va­ek­ker gen­lyd. Renault kom­mer hur­tigt ned på jor­den igen. De eu­ro­pa­ei­ske ba­ner er hård kost for tea­met, som ta­ber ter­ra­en til kon­kur­ren­ter­ne. Magnus­sen og Pal­mer kø­rer rundt og slås for at und­gå sid­ste­plad­ser, hvor smil er­stat­tes af fru­stra­tion. Sam­ti­dig ram­mes dan­ske­ren af ryg­ter om, at Renault vil af med ham ef­ter sa­e­so­nen.

til­ba­ge i højt hu­mør ef­ter en til­tra­engt fe­rie. Med sig har han nyhe­den om en ny rå­d­gi­ver i Jes­per Carl­sen. Dan­ske­ren vi­ser sam­ti­dig ny fart i bi­len, selv­om han kø­rer vold­somt galt i Bel­gi­en. Men der er igen ild i Magnus­sens øj­ne, og ba­re få uger ef­ter sco­rer Ke­vin Magnus­sen VM-po­int i Sin­ga­po­re. Det lig­ner et re­sul­tat, der kan bli­ve ud­slags­gi­ven­de for en ny af­ta­le med Renault.

Ke­vin Magnus­sens op­tion om for­la­en­gel­se af kon­trak­ten med Renault for 2017. Men i kulis­sen har Ke­vin Magnus­sen og Renault dog ind­gå­et en ny af­ta­le om at ryk­ke op­tio­nens de­ad­li­ne med 14 da­ge. Det af­slø­rer dan­ske­ren her i BT. Eks­per­ter tol­ker ud­vik­lin­gen som godt nyt for Magnus­sens chan­cer for at fort­sa­et­te i tea­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.