Sko­lens se­xun­der­vis­ning er elen­dig

BT - - NYHEDER - FRIDA HJULMAND Ef­ter­sko­le­e­lev

Hvad er pro­ble­met ved seksu­a­lun­der­vis­nin­gen i fol­ke­sko­len?

Der er alt for me­get fo­kus på pra­e­ven­tions­for­mer. Det er selv­føl­ge­lig me­get re­le­vant at vi­de, hvor­dan man und­går at bli­ve gravid, men der er me­get an­det, der og­så er vig­tigt. Der var ik­ke no­gen, der sat­te sig ned med os og spurg­te, om vi hav­de no­gen spørgs­mål el­ler tan­ker. Vi blev og­så kort un­der­vist i abort og køns­syg­dom­me, men nog­le af de køns­syg­dom­me er i dag na­er­mest ud­dø­de. Al den vi­den, jeg har nu om sex og seksu­a­li­tet, har jeg fun­det på in­ter­net­tet, for­di jeg selv har op­søgt det. Men det er der man­ge, der ik­ke gør, og der­for er seksu­a­lun­der­vis­ning så vig­tigt. Og er man ik­ke sta­erk i kil­de­kri­tik, kan man en­de med at få sin vi­den fra YouTu­be-vi­deo­er, der gi­ver et un­der­ligt syn på sex.

Hvad fø­ler du, du mang­ler at la­e­re?

Eti­ske di­lem­ma­er, som der ik­ke er simp­le ja-/nej-svar til. Hvor man kan ska­be en debat, hvor al­le ind­dra­ges, og man kan stil­le spørgs­mål frit. Må­ske de­le dren­ge og pi­ger op for at sør­ge for, at det var et trygt mil­jø. Der skul­le va­e­re fo­kus på, hvor­når man er klar til sex. At porno er helt nor­malt at se. At det er na­tur­ligt at ona­ne­re, og­så som pi­ge.

Er un­der­vis­nin­gen så man­gel­fuld, at der skal sa­et­tes an­dre ti­mer af til det?

Ja, hvis der ik­ke er an­dre mu­lig­he­der end at ta­ge ti­mer fra an­dre fag, så sy­nes jeg klart, seksu­a­lun­der­vis­nin­gen skal pri­o­ri­te­res. Ma­te­ma­tik, dansk, na­tur­vi­den­skab og hi­sto­rie mm. er selv­føl­ge­lig vig­tigt, da vi al­le skal ha­ve en al­men for­stå­el­se af den ver­den, vi le­ver i. Men at ken­de sin krop og si­ne gra­en­ser er mindst li­ge så vig­tigt. Seksu­a­li­tet er en ka­em­pe del af per­son­lig­he­den, og en ka­em­pe del af al­les hver­dag, selv­om man ik­ke al­tid ta­en­ker over det. For vi le­ver i en seksu­a­li­se­ret ver­den, hvor man­ge re­k­la­mer, film, bø­ger og an­det ma­te­ri­a­le har mas­ser af seksu­el­le un­der­to­ner. Og hvor dren­ge helt ned til 11-års al­de­ren ser mas­ser af porno på in­ter­net­tet.

Al den vi­den, jeg har nu om sex og seksu­a­li­tet, har jeg fun­det på in­ter­net­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.