End­nu et of­fer for pil­ler­ne

Riza Dur­mi­si er den fjer­de spil­ler pa ba­re fi­re ma­ne­der, der forta­el­ler, hvor­dan nor­malt uskyl­di­ge pil­ler fa­el­de­de ham og send­te ham pa syg­hu­set

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl | mcs@spor­ten.dk Rasmus Dam Ni­el­sen | rasn@spor­ten.dk

Det var sand­syn­lig­vis en kom­bi­na­tion af for man­ge smer­testil­len­de pil­ler og al­ler­gi­tab­let­ter, der for 14 da­ge si­den send­te Riza Dur­mi­si på sy­ge­hu­set med høj fe­ber, kval­me og sta­erk ho­ved­pi­ne.

Det forta­el­ler lands­holds­spil­le­ren i dag til BT, ef­ter at først Da­ni­el Ag­ger, si­den Mar­tin Ørnskov og i går Kas­per Sch­mei­chel er­kend­te, at bru­gen af smer­testil­len­de me­di­cin hav­de ta­get over­hånd.

»Jeg fik pro­ble­mer med en mu­skel i det venstre bag­lår, der gik ind over kna­e­et og dan­ne­de va­e­ske. Det ma­er­ke­de jeg før­ste gang i kampen mod Gra­na­da om fre­da­gen, hvor vi skul­le spil­le mod Se­vil­la tirs­da­gen ef­ter. Vi skul­le tra­e­ne om mor­ge­nen ti ti­mer in­den kampen om af­te­nen, så­dan som vi al­tid gør, så jeg hav­de ta­get nog­le smer­testil­len­de pil­ler for at dul­me smer­ter­ne i kna­e­et. Om af­te­nen in­den kampen tog jeg igen en pil­le, og det var nok det kom­bi­ne­ret med smer­ten, var­men og nog­le pil­ler mod gra­esal­ler­gi, der gjor­de ud­sla­get,« forta­el­ler Riza Dur­mi­si.

»Det var et lo­kal­der­by, og det var en kamp, jeg ik­ke vil­le gå glip af. Jeg hav­de og­så spil­let fem kam­pe i tra­ek og holdt min kon­kur­rent ude af hol­det, og det vil­le jeg ger­ne bli­ve ved med. Jeg er jo hel­ler ik­ke kom­met til Spa­ni­en for at sid­de ude,« si­ger Riza Dur­mi­si.

En tur på ho­spi­ta­let

Men den­ne af­ten, 20. sep­tem­ber, skul­le han nu nok va­e­re ble­vet sid­den­de op­pe på tri­bu­nen. 20 mi­nut­ter før slut­nin­gen af kampen lod den dan­ske ven­stre­ba­ck sig ud­skif­te med smerter i sit knae, og si­den fik han kval­me, ho­ved­pi­ne og ma­ve­pro­ble­mer, in­den han i lø­bet af nat­ten be­gynd­te at ka­ste op. Tid­ligt na­e­ste mor­gen rin­ge­de Dur­mi­si til Be­tis’ klubla­e­ge, der til­så ham og be­slut­te­de, at han skul­le ind­la­eg­ges på ho­spi­ta­let Vi­a­med St. An­gela de la Cruz.

»Un­der kampen hav­de jeg det ik­ke så godt, og det blev ba­re va­er­re, da jeg blev skif­tet ud. Jeg har al­drig haft så ondt i ho­ve­d­et før, men på ho­spi­ta­let fik jeg et drop, og se­ne­re på da­gen men­te la­e­ger­ne, jeg var frisk nok til at kom­me hjem, for­di min far og to af mi­ne fa­e­tre var på be­søg og kun­ne se ef­ter mig,« si­ger Riza Dur­mi­si.

Lands­holds­spil­le­rens forta­el­ling fal­der i for­la­en­gel­se af, at først Da­ni­el Ag­ger og si­den Mar­tin Ørnskov er­kend­te, at de­res brug af smer­testil­len­de me­di­cin hav­de ta­get over­hånd.

For Da­ni­el Ag­ger, der for­tal­te sin hi­sto­rie til Jyl­lands-Po­sten i ju­ni, kul­mi­ne­re­de pil­le­mis­bru­get i en kamp mod FC Kø­ben­havn, hvor han måt­te ud­gå med bla­ck­out og sta­er­ke ma­ve­kram­per, mens Mar­tin Ørnskov i den ak­tu­el­le bog ’Re­bel­ler­ne’ forta­el­ler, hvor­dan han blandt an­det spil­le­de en hel kamp på pil­ler, som om den var i slo­w­mo­tion.

Uhold­bart i la­eng­den

I går var det Kas­per Sch­mei­chel, der for­tal­te, at han lod sig ope­re­re i mave/hof­te-re­gio­nen, da det blev for me­get med smer­testil­len­de pil­ler og ind­sprøjt­nin­ger i be­gyn­del­sen af den­ne sa­e­son.

»På et tids­punkt nå­e­de det et punkt, hvor jeg var nødt til at få så me­get smer­testil­len­de for at spil­le kam­pe­ne, at det ik­ke var hold­bart i la­eng­den. Der­for traf vi en be­slut­ning om, at jeg skul­le ope­re­res,« for­tal­te Sch­mei­chel i går i lands­holds­lej­ren, men der stop­pe­de pro­ble­mer­ne ik­ke:

»Det vi­ser sig, at der er en an­den ska­de, som vi ik­ke hav­de kun­net se på scan­nin­ger­ne el­ler fin­de i for­bin­del­se med ope­ra­tio­nen, som blev ved med at dril­le. Igen blev jeg nødt til at få smer­testil­len­de og be­dø­ven­de ind­sprøjt­nin­ger for at kun­ne spil­le kam­pe­ne. Der­for blev vi nødt til at gå lidt me­re i dyb­den med, hvor­for jeg hav­de så ondt, som jeg hav­de, og igen blev vi nødt til at tra­ef­fe be­slut­nin­gen om, at jeg skul­le ope­re­res,« for­tal­te han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.