Brø­let Slå­skamp i par­la­men­tet

Bri­tisk par­la­men­ta­ri­ker kol­lap­se­de ef­ter et sam­men­stød med en kol­le­ga i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet. »Der er nog­le bør­ster,« ly­der det fra DFs Morten Mes­ser­s­ch­midt

BT - - NYHEDER - Hans Pe­ter Mad­sen | hanm@bt.dk

Et slags­mål med en par­ti­fa­el­le send­te i går den 49-åri­ge EU­par­la­men­ta­ri­ker Ste­ven Wool­fe på ho­spi­ta­let i Stras­bourg.

Han er med­lem af det bri­ti­ske par­ti Ukip og i spil som par­tiets nye for­mand. Men ef­ter en op­he­det dis­kus­sion om par­tiets frem­tid i par­la­ments­grup­pen kom Ste­ven Wool­fe i slags­mål med sin par­ti­kol­le­ga Mi­ke Hoo­k­em, som an­gi­ve­ligt slog Ste­ven Wool­fe. Et par ti­mer se­ne­re kol­lap­se­de Wool­fe på gul­vet i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet og blev ha­stet på ho­spi­ta­let. Han blev i før­ste om­gang meldt i livs­fa­re og hav­de iføl­ge en af si­ne kol­le­ger få­et en blød­ning i hjer­nen. Men ud på ef­ter­mid­da­gen kun­ne den bri­ti­ske po­li­ti­ker ud­sen­de en ud­ta­lel­se, hvor han slår fast, at han »har det fint«:

»Jeg sid­der op og ser ef­ter si­gen­de godt ud. Den ene­ste kon­se­kvens li­ge nu er en smu­le fø­lel­ses­løs­hed i ven­stre si­de af mit an­sigt,« ly­der det fra Ste­ven Wool­fe i ud­ta­lel­sen.

EU-par­la­men­ta­ri­ker for Dansk Fol­ke­par­ti Morten Mes­ser­s­ch­midt mød­te ham så sent som ons­dag ef­ter­mid­dag Ste­ven Wool­fe. Han er over­ra­sket over, at det er kom­met til fy­sisk vold mel­lem par­ti­med­lem­mer­ne.

Den helt sto­re sej­r­her­re

»Der er nog­le bør­ster blandt par­ti­med­lem­mer­ne, men jeg har al­drig op­le­vet, at det er kom­met til re­gu­la­ert hånd­ge­ma­eng i par­la­ments­grup­pen,« si­ger Morten Mes­ser­s­ch­midt.

Ef­ter Stor­bri­tan­ni­ens udmeldelse af EU-sam­ar­bej­det – det så­kald­te ’bre­xit’ – stod det EU-skep­ti­ske par­ti Ukip som den helt sto­re sej­r­her­re. Men her tre må­ne­der ef­ter fol­ke­af­stem­nin­gen, er der kri­se i par­ti­et. Ukips tid­li­ge­re for­mand Ni­gel Fa­ra­ge valg­te at tra­ek­ke sig fra for­mand­spo­sten umid­del­bart ef­ter fol­ke­af­stem­nin­gen, og par­ti­et over­drog sta­fet­ten til Di­a­ne Ja­mes. Men tid­li­ge­re på ugen kom det så frem, at Di­a­ne Ja­mes over­ra­sken­de valg­te at tra­e­de til­ba­ge ef­ter kun 18 da­ge på po­sten. Sam­ti­dig kom det frem, at Ste­ven Wool­fe vil­le stil­le op til for­mandsval­get i par­ti­et.

Ukip i kri­se

Morten Mes­ser­s­ch­midt be­skri­ver Ste­ven Wool­fe, som »yderst vel­ta­len­de«, men »me­get pro­vo­ke­ren­de«:

»Han kan godt va­e­re me­get pro­vo­ke­ren­de, men al­drig ud­fa­ren­de – han går til gra­en­sen, så­dan rent re­to­risk, men han la­eg­ger ik­ke op til fy­sisk konfrontation,« si­ger Morten Mes­ser­s­ch­midt.

Ef­ter ’bre­xit’-af­stem­nin­gen er Ukip kom­met i kri­se, og der er iføl­ge Morten Mes­ser­s­ch­midt man­ge, som me­ner, at par­ti­et har mi­stet sin ek­si­stens­be­ret­ti­gel­se, mens der in­ter­nt i par­ti­et sta­dig er dem, som ka­em­per for over­le­vel­se. Ef­ter gårs­da­gens sam­men­stød skri­ver fle­re en­gel­ske me­di­er, at slags­må­let op­stod som føl­ge af et mø­de, hvor par­ti­med­lem­mer­ne skul­le ’ren­se luf­ten’ ef­ter Di­a­ne Ja­mes’ op­si­gel­se.

»Det ska­ber nog­le sto­re spa­en­din­ger in­ter­nt i par­ti­et, men det er klart, at det er be­kym­ren­de og tragisk, at det kom­mer der­til, at med­lem­mer­ne be­gyn­der at for­gri­be sig fy­sisk på hin­an­den,« si­ger Morten Mes­ser­s­ch­midt.

FOTO: REU­TERS

Ef­ter en op­he­det dis­kus­sion om par­tiets frem­tid i par­la­ments­grup­pen kom Ste­ven Wool­fe i slags­mål med sin par­ti­kol­le­ga Mi­ke Hoo­k­em, som an­gi­ve­ligt slog Ste­ven Wool­fe. Et par ti­mer se­ne­re kol­lap­se­de Wool­fe på gul­vet i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet og blev ha­stet på ho­spi­ta­let.

FOTO: SCAN­PIX

• Morten Mes­ser­s­ch­midt be­skri­ver Ste­ven Wool­fe, som »yderst vel­ta­len­de«, men »me­get pro­vo­ke­ren­de«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.