Barn flø­jet til sy­ge­hu­set ef­ter sko­le­bus-ulyk­ke

BT - - NYHEDER -

ULYK­KE Fle­re børn blev i går ef­ter­mid­dags bragt til Ran­ders Ho­spi­tal og Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal ef­ter en tra­fi­ku­lyk­ke i Nord­jyl­land. Ved ulyk­ken kør­te en last­bil op bag i en sko­le­bus med asyl­børn, der hav­de va­e­ret til sprogun­der­vis­ning, og fle­re af bør­ne­ne kom til ska­de. Et en­kelt barn blev med he­li­kop­ter flø­jet til trau­me­cen­te­ret på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. 22 børn, der ik­ke kom fy­sisk til ska­de ved ulyk­ken, blev sam­men med an­sat­te fra asyl­cen­tret kørt i en bus til Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal for at få kri­se­hja­elp, mens der iføl­ge de før­ste op­lys­nin­ger blev bragt tre børn til trau­me­cen­te­ret sam­me sted.

Iføl­ge DR Nord­jyl­land blev he­le 18 am­bu­lan­cer, to aku­t­la­e­ge­bi­ler samt en he­li­kop­ter sendt til ulyk­kes­ste­det.

I pres­se­med­del­el­ser i går op­ly­ste po­li­ti­et, at der var 38 børn i bus­sen, men bå­de det pra­e­ci­se an­tal børn in­vol­ve­ret i ulyk­ken, samt hvor man­ge der er kom­met til ska­de, var uvist. Ta­enk­te ’Åh nej’ Eje­ren af bus­sel­ska­bet og bus­sen, Ken­ny Thy­ge­sen, er ry­stet over ulyk­ken, men gla­e­der sig over, at in­gen kom dø­de­ligt til ska­de. Det forta­el­ler han til BT.

»Jeg fik opkal­det, kort ef­ter ulyk­ken hav­de fun­det sted. Jeg fik at vi­de, at bus­sen var ble­vet på­kørt. Da ta­enk­te jeg ’åh nej’,« for­kla­rer Ken­ny Thy­ge­sen, der hand­le­de hur­tigt.

Han be­slut­te­de sig nem­lig for at ta­ge ud på ste­det for ulyk­ken.

»Jeg tog der­ud og snak­ke­de med nog­le af de per­so­ner, som var der­u­de. Men jeg ved ik­ke, pra­e­cis hvor man­ge der er kom­met til ska­de og hvor slemt. Men i bund og grund hand­ler det om, at in­gen kom no­get dø­de­ligt til,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.