An­kla­ger skal un­der lup­pen i has­hsag

BT - - NYHEDER -

Statsad­vo­ka­ten for Kø­ben­havn be­der nu Den Uaf­ha­en­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed (DUP) om at un­der­sø­ge, hvor­vidt en an­kla­ger har gjort no­get straf­bart. Ankla­ge­ren, der kom­mer fra Statsad­vo­ka­ten i Kø­ben­havn, blev tid­li­ge­re på ugen fjer­net fra en an­kesag om has­hhan­del på Chri­sti­a­nia. Det ske­te, da det kom frem, at hun til­sy­ne­la­den­de hav­de in­stru­e­ret po­li­ti­vid­ner i, hvad de skul­le si­ge i ret­ten.

»Det er en me­get al­vor­lig og us­a­ed­van­lig sag, som jeg al­drig tid­li­ge­re har hørt ma­gen til. Men jeg har sam­men med Kø­ben­havns Po­li­ti og ef­ter drøf­tel­se med Rigs­ad­vo­ka­ten bedt po­li­tik­la­ge­myn­dig­he­den om at un­der­sø­ge, om der er hand­let i strid med reg­ler­ne i for­bin­del­se med be­hand­lin­gen af rets­sa­ger­ne,« si­ger statsad­vo­kat Li­se-Lotte Nilas i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.