Ven­stre: Me­di­er skal straf­fes hår­de­re

BT - - NYHEDER -

Me­di­er skal be­ta­le en me­get stør­re sum, når de kra­en­ker men­ne­skers pri­vat­liv. Der­u­d­over skal an­svars­ha­ven­de re­dak­tø­rer ri­si­ke­re fa­engsel, når de­res me­die groft bry­der pri­vat­li­vets fred. Det si­ger Ven­stres retsord­fø­rer Pre­ben Bang Hen­rik­sen.

»Vi har end­nu ik­ke ta­get stil­ling til straf­fen. Vi ser på, om straf­ni­veau­et for me­di­ers urig­ti­ge om­ta­le er i over­ens­stem­mel­se med da­gens Dan­mark. Vi ser på, om er­stat­nin­gen er ri­me­lig. Vi vil kig­ge på of­re, som ube­ret­ti­get svi­nes til med for­ker­te hi­sto­ri­er i me­di­er­ne,« si­ger Pre­ben Bang Hen­rik­sen.

Han på­pe­ger, at en lus­sing i an­sig­tet i dag ko­ster 40 da­ges fa­engsel, mens en che­fre­dak­tør slip­per med dag­bø­der.

»I en ra­ek­ke til­fa­el­de har straf­fe­ne ik­ke va­e­ret pro­por­tio­na­le med det, der er over­gå­et of­re­ne,« si­ger Pre­ben Hen­rik­sen og hen­vi­ser til, at Ek­stra Bla­det i 2010 fejl­ag­tigt ha­eng­te en mand i Her­ning ud som drabs­mand med an­sigt og navn på for­si­den.

Han me­ner ik­ke, at re­ge­rin­gen ram­mer yt­rings­fri­he­den med stren­ge­re straf­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.