Po­lens re­ge­ring op­gi­ver upo­pu­la­ert abort-for­bud

BT - - NYHEDER -

RE­GE­RING UN­DER PRES Hun­dredt­u­sin­der af po­lak­ker har de se­ne­ste må­ne­der de­mon­stre­ret mod re­ge­rin­gens pla­ner om et na­e­sten to­talt for­bud mod abort. Tors­dag af­vi­ste Po­lens par­la­ment lov­for­sla­get, som vil fø­re til et na­e­sten to­talt for­bud mod abort, vi­ser af­stem­nin­gen.

Det er det før­ste al­vor­li­ge til­ba­ge­slag for Po­lens na­tio­nal­kon­ser­va­ti­ve re­ge­ring. Til­sy­ne­la­den­de har re­ge­rin­gen følt sig pres­set til at aen­dre sin kurs ef­ter de om­fat­ten­de de­mon­stra­tio­ner rundt om i Polen.

Høj­re­si­den i par­la­men­tet gik sam­men med li­be­ra­le om at nedstem­me loven med 352 stem­mer mod 58. 18 stem­te ik­ke. Sto­re de­mon­stra­tio­ner For­sla­get om et na­e­sten to­talt for­bud mod abort kom­mer fra et bor­ge­r­i­ni­ti­a­tiv. Over 100.000 un­der­skrev et krav fra de na­tio­nal­kon­ser­va­ti­ve grup­per Or­do Iuris og Stop Abort­ko­a­li­tio­nen, skri­ver avi­sen The Gu­ar­di­an.

Op mod 100.000 kvin­der kla­edt i sort de­mon­stre­re­de man­dag rundt om i lan­det mod re­ge­rin­gens pla­ner om at stram­me abort­lov­giv­nin­gen så me­get, at og­så vold­ta­egtsof­re, der bli­ver gravi­de, vil­le va­e­re for­hin­dret i at få fo­re­ta­get en abort.

Den for­ka­ste­de lov vil­le og­så idøm­me la­e­ger, der fo­re­ta­ger abor­ter, me­get stren­ge straf­fe.

Loven vil­le kun til­la­de abort, hvis mo­de­res liv var i over­ha­en­gen­de fa­re. Der­i­mod vil­le abort va­e­re for­budt, selv om mor og barn med stor sand­syn­lig­hed vil­le bli­ve sva­ert han­di­cap­pet. Iføl­ge de pol­ske me­di­er vil re­ge­rin­gen nu gå til­ba­ge til skri­ve­bor­det og for­fat­te en min­dre re­strik­tiv abort­lov­giv­ning, der ved en se­ne­re lej­lig­hed kan pra­e­sen­te­res i par­la­men­tet.

Re­ge­rin­gen i Polen har va­e­ret un­der pres fra sto­re de­le af den ka­tol­ske kir­ke, som vil ha­ve abort helt for­budt un­der al­le om­sta­en­dig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.