Nej, As­sad vil split­te Eu­ro­pa og USA

BT - - DEBAT -

MI­CHA­EL AASTRUP JEN­SEN

at As­sad bor på må­nen. Der vil al­drig kom­me fred og sta­bi­li­tet i lan­det så la­en­ge, han er ved mag­ten. Han er en me­get tra­engt dik­ta­tor, som prø­ver at hol­de sig ved mag­ten. En af må­der­ne at gø­re det er at for­sø­ge at dri­ve en ki­le ind mel­lem Eu­ro­pa og USA.

MAN SKUL­LE TRO,

af­vi­se, at vi skul­le føl­ge USA blindt. Vi er en­ga­ge­re­de i Sy­ri­en, for­di vi på den ene si­de har Is­la­misk Stat, der tyran­ni­se­rer og slag­ter ci­vil­be­folk­nin­gen. På den an­den si­de skal vi fin­de en løs­ning, så vi hel­ler ik­ke sam­ti­dig har en dik­ta­tor, der ik­ke ba­re slag­ter ci­vi­le i Aleppo, men og­så bru­ger grift­gas og nog­le af de va­er­ste vå­ben mod sin egen be­folk­ning. Der­for prø­ver vi sam­men med USA at pres­se pra­esi­dent As­sad så me­get, vi over­ho­ve­det kan. Vi kun­ne gø­re en stor for­skel, hvis vi tur­de

JEG KAN TO­TALT

na­er­me­ste al­li­e­re­de. Det vil­le ik­ke va­e­re så­dan, at alt vil­le fal­de på plads, hvis vi kør­te spil­let selv. USA er me­get ak­tiv bå­de på diplo­ma­tisk og mi­li­ta­ert plan. Der­for er det smar­test, at vi kø­rer sam­spil­let med USA - og­så i for­hol­det til kur­der­ne. Jeg er enig med Nikolaj Vil­lum­sen i, at vi skal gø­re alt, hvad vi kan, for at for­sva­re de fri­heds­ka­em­pe­re, som li­ge nu bå­de ka­em­per mod Is­la­misk Stat og As­sad. Det er en ba­lan­ce­gang. Men jeg kan ik­ke se, hvor­dan vi skul­le nå ta­et­te­re på må­let ved at kø­re det sa­er­skilt uden om USA. Det har vi hver­ken mi­li­ta­e­re el­ler diplo­ma­ti­ske kra­ef­ter til.

USA ER VO­RES

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.