Ja, vi bør ta­ge selv­sta­en­di­ge ini­ti­a­ti­ver

BT - - DEBAT -

NIKOLAJ VIL­LUM­SEN

det ab­surd, at en brutal dik­ta­tor som As­sad, der er af­ha­en­gig af støt­te fra Rusland og pra­e­ste­dik­ta­tu­ret i Iran, pe­ger fin­gre ad Dan­mark. Og når det er sagt, så bur­de Dan­mark ta­ge fle­re selv­sta­en­di­ge ini­ti­a­ti­ver uden­rigs­po­li­tisk. For ek­sem­pel bør vi sprin­ge til, når USA svig­ter. Det gør de i for­hold til de pro­de­mo­kra­ti­ske og se­ku­la­e­re grup­per i Sy­ri­en, som mang­ler vå­ben i de­res kamp mod As­sad og IS. Li­ge­som vi desva­er­re ser, at ame­ri­ka­ner­ne und­la­der at kri­ti­se­re Tyr­ki­et for de­res an­greb på de kur­di­ske om­rå­der i Sy­ri­en. Der bør Dan­mark ta­ge ini­ti­a­ti­vet, for­di ame­ri­ka­ner­ne svig­ter. Vi kun­ne gø­re en stor for­skel, hvis vi tur­de.

HELT GRUND­LA­EG­GEN­DE ER

trist ten­dens til, at vi i Dan­mark ik­ke ta­en­ker over, hvad der er i Danmarks in­ter­es­se. Og vi har glemt, at man fak­tisk kan fø­re en ak­tiv uden­rigs­po­li­tik og der­med gø­re en for­skel. Jeg me­ner, vi bør ta­ge fle­re ini­ti­a­ti­ver, og det vil ik­ke gø­re As­sad glad. Tva­er­ti­mod vil det styr­ke op­rørs­grup­per­ne, der øn­sker de­mo­kra­ti i Sy­ri­en.

DER ER EN

vi skal gi­ve mi­li­ta­er­støt­te til en­hver. Det er jo fuld­sta­en­dig gro­tesk, at vi ik­ke kan få ind­blik i, hvem dan­ske kamp­fly gi­ver luft­støt­te til li­ge nu. Dan­mark bør kra­e­ve et stop for bom­bar­de­men­ter­ne i Aleppo, og det krav bør vi rej­se i FN, så der bli­ver lagt mas­sivt pres på As­sad, men og­så på Pu­tin i Moskva.

JEG SY­NES IK­KE,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.