Vi øde­la­eg­ger vo­res kul­tur og iden­ti­tet

BT - - DEBAT -

KOMMENTAR

Der her­sker in­gen tvivl om, at dan­sker­nes skat­te­pen­ge skal bru­ges så ef­fek­tivt som mu­ligt. Isa­er i kri­se­ti­der. Men spørgs­må­let er, om man kan ef­fek­ti­vi­se­re tin­ge­ne ihjel.

HVAD ER PROBLEMET? Kul­tu­ren er en del af, hvem vi er. Den er iden­ti­tets­ska­ben­de, og uden den vil vi miste vo­res bund

I FLE­RE ÅR har samt­li­ge of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner skul­let spa­re to pro­cent af de­res bud­get. Det er et prin­cip, der bli­ver kaldt ’grønt­høste­ren’, for­di der ik­ke bli­ver skel­net mel­lem in­sti­tu­tio­ner­ne. Al­le skal spa­re li­ge me­get, men her må jeg rå­be vagt i ge­va­er. Kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne kan ik­ke tå­le fle­re be­spa­rel­ser! KUL­TUR ER EN un­der­lig uhånd­gri­be­lig stør­rel­se, og man­ge vil må­ske me­ne, at net­op den del kan und­va­e­res, når tin­ge­ne går stramt. Men det kan den ik­ke. Tva­er­ti­mod. Kul­tu­ren er en del af, hvem vi er. Den er iden­ti­tets­ska­ben­de, og uden den vil vi miste vo­res bund. Det har den ita­li­en­ske pre­mi­er­mi­ni­ster for­stå­et. I en tid, hvor ver­den er ud­for­dret af ek­stre­mis­me, har han af­sat fle­re pen­ge til kul­tu­ren, for han me­ner, at vi skal be­ka­em­pe dem, der be­ka­em­per vo­res kul­tur, med kul­tur. Jeg kun­ne ik­ke va­e­re me­re enig. I dis­se ti­der skal vi vir­ke­lig pas­se på med at spa­re på kul­tu­ren. JAN E. JØR­GEN­SEN HI­STO­RI­EN OM DAN­MARK er først og frem­mest en forta­el­ling om vo­res kul­tur. Den er ik­ke ba­re op­stå­et ud af den blå luft, men ble­vet til gen­nem kamp, hårdt ar­bej­de og op­findsom­hed. Igen og igen har hi­sto­ri­en vist, at kre­a­ti­vi­te­ten vok­ser og gør Dan­mark stør­re, når kul­tu­ren bli­ver ta­get al­vor­ligt og dyr­ket med om­sorg. Det så vi i den dan­ske gul­dal­der, hvor der ske­te en opblom­string in­den for bå­de lit­te­ra­tur, bil­led­kunst og videnskab. Vi så det og­så, da dansk film plud­se­lig av­le­de dyg­ti­ge in­struk­tø­rer, der var med til at sa­et­te Dan­mark på fil­mens ver­dens­kort. DER­FOR ER VI nødt til at va­er­ne om de kul­turin­sti­tu­tio­ner, vi har. Fre­gat­ten Jyl­land, Den Gam­le By i Aar­hus, te­a­tre­ne og mu­se­er­ne er ik­ke ba­re med til at de­fi­ne­re, hvem vi er som dan­ske­re – de er og­så ar­ne­ste­der for vo­res ån­de­li­ge ud­vik­ling. Hvor­dan kan vi for­lan­ge, at en vig­tig in­sti­tu­tion som Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter skal kun­ne eks­pe­ri­men­te­re og ska­be nyta­enk­ning, når der øko­no­misk er ble­vet skå­ret helt ind til be­net? Der er in­tet fedt til­ba­ge – in­gen re­ser­ver at ta­e­re på. KUL­TU­REN ER FORUDSAETNINGEN for vo­res vel­fa­erd. Vo­res vel­fa­erds­sam­fund og kul­tu­ren er med an­dre ord ta­et sam­men­ha­en­gen­de stør­rel­ser. Er en kul­tur fro­dig og in­spi­re­ren­de, ska­ber man gro­bund for at ta­en­ke nye tan­ker. Er en kul­tur om­vendt pra­e­get af luk­ket­hed og stil­stand, kan vi ik­ke for­ven­te no­gen ud­vik­ling – hver­ken hos den en­kel­te bor­ger el­ler i sam­fun­det. SÅ HVIS MAN ke­rer sig om sit fa­ed­re­land, er det vig­tigt at ha­ve en of­fen­siv kul­tur­po­li­tik – isa­er nu, hvor glo­ba­li­se­rin­gen er så evi­dent, som den er. Der­for skal vi pas­se på med ik­ke at pres­se kul­tu­ren for hårdt i vo­res iver ef­ter at sikre skat­tey­der­ne mest for pen­ge­ne. New public ma­na­ge­ment, hvor man kon­stant skal se re­sul­ta­ter, pas­ser ik­ke på det om­rå­de. Den ån­de­li­ge ud­vik­ling la­der sig ik­ke så­dan må­le med bil­le­tind­ta­eg­ter og over­skud. GRØNTHØSTERMETODEN ER GODT i gang med at øde­la­eg­ge vo­res kul­tur og der­med fra­ta­ge os et styk­ke iden­ti­tet. Det nyt­ter ik­ke no­get. Der må gan­ske en­kelt ik­ke spa­res me­re på vo­res ån­de­li­ge ple­je. Det er at gi­ve køb på, hvem vi er.

Men­ne­ske­ret­tig­heds­ord­fø­rer, Ven­stre (tv.).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.