Co­ster-Wal­dau

BT - - NYHEDER -

Blandt ar­bejds­sej­re­ne og smårol­ler­ne med fi­ne in­struk­tø­rer har va­e­ret ’Enig­ma’ med den gar­ve­de Mi­cha­el Ap­ted ved ro­ret, ’Bla­ck Hawk Down’ og ’King­dom of Hea­ven’ med leg­en­den Rid­ley Scott ved sty­repin­den.

De sej­re før­te til hans før­ste ho­ved­rol­le i en ame­ri­kansk tv-se­rie, ’New Am­ster­dam’. Og selv om po­li­ti­se­ri­en ik­ke blev det brag af en suc­ces, som tv­sta­tio­nen hav­de hå­bet på, var kar­ri­e­re-hul­ler­ne nu så man­ge, at mu­ren var klar til at va­el­te. En mod­net mand Og det gjor­de den så med et ka­em­pe brag, da Nikolaj Co­ster-Wal­dau i 2011 fik rol­len som Ja­mie Lan­ni­ster i ’Ga­me of Thro­nes’. På dét, som Ole Bor­nedal me­ner var det ret­te tids­punkt.

»Det har kla­edt Nikolaj, at han har få­et lov til at mod­nes. I an­sig­tet, i psy­ken. Det har gi­vet ham en helt an­den klang­bund at bli­ve ’den voks­ne mand’. Han er mod­net på en må­de, så man vir­ke­lig har lyst til at se ham, han er ble­vet en vir­ke­lig so­lid ka­rak­ter­sku­e­spil­ler.

Må­ske har det va­e­ret en bar­ri­e­re for ham, at han har va­e­ret for køn. Men den må man si­ge, at han er krav­let over. Og det go­de ved al­de­ren er jo og­så, at der kom­mer lidt fle­re fu­rer i an­sig­tet, fle­re grå hår i tin­din­ger­ne. Det er sik­kert me­get godt for ham.«

Den 46-åri­ge mod­ne Nikolaj Co­ster-Wal­dau er kom­met til tops. Helt derop, hvor hans løn­nings­check er li­ge så stor som den iko­ni­ske Ke­vin Spa­ceys og stør­re end Da­ni­el Craigs. Mil­li­o­ner­ne rul­ler ind.

Men hvis no­gen tror, at han i bed­ste Do­nald Trump-stil flas­her sin for­mue og le­ver i sus og dus i Hol­lywood, så ta­ger de fejl.

Sam­men med sin ko­ne Nuka­ka og de to te­e­na­ge­døtre Saf­fi­na og Fi­lip­pa bor han i et be­ske­dent dob­belt­hus i Lyng­by nord for Kø­ben­havn og fo­re­tra­ek­ker de slid­te je­ans og ha­et­te­trøj­en frem for de­sig­ner-jak­kesa­et­tet, han ifø­rer sig på den rø­de lø­ber.

»Han er sta­dig vir­ke­lig en brav gut. 100 pro­cent ne­de på jor­den. Og når vi spi­ser mid­dag sam­men, splej­ser vi om reg­nin­gen,« si­ger Ole Bor­nedal.

Som en ek­stra lil­le kring­le på be­røm­mel­ses­kro­gen er Nikolaj CosterWal­dau for ny­lig ble­vet ud­na­evnt til ny goodwill-am­bas­sa­dør for FNs ud­vik­lings­pro­gram. En post, som han bl.a. de­ler med den tid­li­ge­re fod­bold­stjer­ne Ziné­di­ne Zi­da­ne.

Da ’Ga­me of Thro­nes’ blev in­tro­du­ce­ret som se­rie i 2011, var der na­ep­pe no­gen, der hav­de for­ud­set den mas­si­ve suc­ces, der vil­le ram­me mid­delal­der-fan­ta­sy-se­ri­en. De gen­nem­gå­en­de sku­e­spil­le­re – som nu har over­le­vet seks sa­e­so­ner, hvil­ket er no­get af en pra­e­sta­tion i den dra­be­li­ge se­rie – er al­le ble­vet mas­si­ve stjer­ner på den kon­to. Li­ge si­den fil­men Su­spects’ har Spac at reg­ne for en af sto­re. Og rol­len so Un­derwood i ’Hou Cards’ har ba­re gjo end­nu stør­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.