Nu skal Ka­ren-He­le­ne si­ge: Go’ mor­gen Dan­mark

BT - - NYHEDER -

NYT JOB Fra slut­nin­gen af ok­to­ber vil et nyt an­sigt duk­ke frem, når du ta­en­der for ’Go’ mor­gen Dan­mark’. Si­den 2009 har Ka­ren-He­le­ne Hjorth haft sin fa­ste plads på TV 2 News, men fra slut­nin­gen af ok­to­ber skif­ter hun nyheds­fla­den ud med mor­gen-tv. Det skri­ver Ka­nal Fre­de­riks­havn. I før­ste om­gang skal hun va­e­re vi­kar på pro­gram­met i slut­nin­gen af ok­to­ber og nog­le we­e­ken­der i novem­ber, hvil­ket hun forta­el­ler, at hun gla­e­der sig til, selv­om hun er vant til hår­de nyhe­der på News. Skul­dre­ne skal ned »Det er et an­det va­ert­sjob med nyheds­vink­ler og me­re ’fe­el good’-tv. Når jeg går ind i News-stu­di­et, tra­ek­ker jeg skul­dre­ne op for at va­e­re klar og på vagt. Jeg tror, jeg i hø­je­re grad skal ha­ve skul­dre­ne ne­de og slap­pe af, når jeg går ind i stu­di­et på Ho­ved­ba­nen og Ti­vo­li,« si­ger hun til Ka­nal Fre­de­riks­havn. 39-åri­ge Ka­ren-He­le­ne Hjorth er op­vok­set i Fre­de­riks­havn og er stu­dent fra Fre­de­riks­havn Gym­na­si­um og HF.

Hun blev ud­dan­net jour­na­list fra Roskil­de Uni­ver­si­tet i 2004 og fik ef­ter­føl­gen­de job som repor­ter og va­ert på TV 2/ Born­holm. Se­ne­re ryk­ke­de hun til TV 2 Nyhe­der­ne som repor­ter på 19- og 22-ud­sen­del­ser­ne, og si­den 2009 har hun og­så va­e­ret stu­di­e­va­ert på TV News. 2 En 55-årig mand er ble­vet kendt skyl­dig i at bed­ra­ge Lan­geland Kom­mu­ne, hvor han var an­sat. Han an­ker dom­men. Ret­ten fandt det ik­ke be­vist, at der har va­e­ret det vagt­mand­skab, der er ble­vet fak­tu­re­ret for

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.