Ma­ersk-ski­be en­der på be­ryg­tet in­disk strand

BT - - NYHEDER -

ARBEJDSMILJØ De er be­ryg­te­de for at va­e­re nog­le af ver­dens far­lig­ste og mest foru­re­nen­de ar­bejds­plad­ser. Ngo’er og mil­jøor­ga­ni­sa­tio­ner ad­va­rer kraf­tigt imod dem. Og de fle­ste stør­re re­de­ri­er hol­der sig langt va­ek. Men skibs­kir­ke­går­de­ne i Alang i In­di­en, hvor der i gen­nem­snit dør én va­erfts­ar­bej­der na­e­sten hver må­ned, er nu desti­na­tio­nen for A.P. Møl­lerMa­er­sks pen­sions­mod­ne ski­be.

Man­ge tu­sin­de lud­fat­ti­ge in­de­re ar­bej­der for ned til to kro­ner i ti­men på fle­re end 100 va­erf­ter på stran­den. Her lø­ber vil­de hunde rundt, og man­ge ar­bej­de­re må spej­de langt ef­ter ud­styr som sik­ker­heds­sko el­ler hjel­me. Uden­for bor de of­test i uhum­ske slum­kvar­te­rer uden rent vand.

Li­ge nu bli­ver to af Ma­er­sks ly­se­blå con­tai­ner­ski­be skå­ret i små­bid­der og solgt som gen­brugs­stål på den ti ki­lo­me­ter lange strand, hvor skro­tvra­ge­ne ligger på stri­be. Det gam­le re­de­ri har ud­set sig det bed­ste Alang-va­erft, men det er al­li­ge­vel et brud med tra­di­tio­nen. Før var det i Ki­na og Tyr­ki­et Ma­ersk har al­drig før valgt Alang som sid­ste stop for de slid­te ski­be, men i ste­det brugt ki­ne­si­ske og tyr­ki­ske va­erf­ter med bed­re sik­ker­heds­og mil­jøpro­fil. Dis­se be­ta­ler dog og­så fa­er­re pen­ge for de sto­re stålskrog.

An­net­te Stu­be, chef for Sustai­na­bi­li­ty i Ma­ersk, in­drøm­mer da og­så, at øko­no­mi­en spil­ler en rol­le.

Re­de­ri­et, der for ti­den har sva­ert ved at tje­ne nok til at til­freds­stil­le ak­tio­na­e­rer­ne, reg­ner med at hen­te en mil­li­ard kro­ner ek­stra over fem år ved at ryk­ke sin op­hug­ning til Alang. Til sam­men­lig­ning har de sid­ste fem år gi­vet et sam­let over­skud på 115 mil­li­ar­der kr. i Ma­ersk.

SKIBSKIRKEGÅRDEN I ALANG Ma­ersk har i år for før­ste gang De af­løn­nes ty­pisk med 10 til 30 kr. sendt ski­be til op­hug­ning på per ar­bejds­dag. stran­den i Alang i In­di­en. Om­kring 500 ar­bej­de­re har mi­stet

Alang har va­e­ret brugt til op­hug­ning li­vet ved ar­bejds­u­lyk­ker gen­nem i me­re end 30 år på grund ti­den De se­ne­ste år er der i snit af den fla­de strand­bund og sto­re om­kom­met 10 ar­bej­de­re år­ligt. ti­de­vands­for­skel­le. Dan­ske re­de­ri­er har tid­li­ge­re va­e­ret

Der ar­bej­der mel­lem 5.000 og un­der sta­erk kri­tik for at sen­de 20.000 – af­ha­en­gig af travlhe­den for­delt ski­be til Alang, hvor der langt­fra på fle­re end 100 va­erf­ter. al­tid er styr på sik­ker­hed og mil­jø.

De fle­ste ar­bej­de­re er til­rej­sen­de fra an­dre de­le af In­di­en.

Men An­net­te Stu­be har og­så som mål at for­bed­re for­hol­de­ne ge­val­digt på stran­de­ne i In­di­en, Paki­stan og Bang­la­desh, som til­sam­men ta­ger imod tre fjer­de­de­le af ver­dens skrotski­be.

»Vi er i en in­du­stri, der gør brug af strandop­hug­ning – om vi kan li­de det el­ler ej. Hvis vi hol­der os uden­for og stil­ler os op på en pie­destal, sker der ik­ke no­get.

Vi ved godt, at det ik­ke er per­fekt li­ge nu, men vi vil gø­re no­get ved det, gø­re en for­skel og ud­vik­le det her til et an­svar­ligt ni­veau,« si­ger An­net­te Stu­be, som me­ner, at der al­le­re­de er sto­re frem­skridt. En me­re lang­sig­tet til­gang Ind­til vi­de­re ar­bej­der Ma­ersk kun med ét va­erft, der stort set le­ver op til re­de­ri­ets eget re­gel­sa­et med krav til alt fra sik­ker­hed, mil­jø og ar­bejds­ret­tig­he­der til løn­sed­ler og fri­tidsak­ti­vi­te­ter.

Men Ma­ersk går ik­ke langt nok, ly­der kri­tik­ken fra ngo’en Ship­bre­aking Plat­form. Alang er sim­pelt­hen det mest ’be­kvem­me’ valg for Ma­ersk, der ba­re går ef­ter størst mu­lig pro­fit, ly­der an­kla­gen fra ngo’en, som ka­em­per imod bru­gen af strandop­hug­ning.

»Fra et fir­ma som Ma­ersk for­ven­ter vi en me­re ba­e­re­dyg­tig og lang­sig­tet til­gang,« si­ger Pa­trizia Hei­deg­ger fra Ship­bre­aking Plat­form, som fo­re­slår Ma­ersk at in­ve­ste­re i mo­der­ne op­hug­ning va­ek fra stran­den.«

Iføl­ge An­net­te Stu­be kan det dog godt for­sva­res at bru­ge de lav­tek­no­lo­gi­ske stran­de for at opild­ne til fle­re for­bed­rin­ger.

»Vi kan ik­ke aen­dre ver­den i ét hug, men vi kan skub­be i den rig­ti­ge ret­ning. Det sy­nes jeg, vi gør her i Alang,« si­ger An­net­te Stu­be.

Na­e­ste punkt for Ma­ersk er at få an­dre re­de­ri­er om bord på pla­nen for at sa­et­te yder­li­ge­re gang i ud­vik­lin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.