An­ne løj sin mand død i åre­vis

BT - - NYHEDER -

FORSIKRINGSSVIG Low Newton, skrev An­ne Darwin et brev til si­ne søn­ner, hvori hun und­skyld­te og bad om til­gi­vel­se. I be­gyn­del­sen kom der in­tet svar. Men ef­ter et par må­ne­der, duk­ke­de et brev fra søn­nen Mark op. »Det gav mig lidt håb om, at jeg ik­ke hav­de mi­stet dem for al­tid, hvil­ket jeg på det tids­punkt fryg­te­de,« si­ger hun til BBC.

Et par må­ne­der se­ne­re skrev Mark Darwin igen og spurg­te, om han måt­te kom­me og be­sø­ge sin mor i fa­engs­let. »Jeg var over­lyk­ke­lig ved tan­ken, men jeg fryg­te­de det og­så på sam­me tid, for­di det var før­ste gang, han vil­le spør­ge mig, hvad der fak­tisk var sket,« si­ger hun.

Da de før­ste gang stod an­sigt til an­sigt, var hils­nen kold og af­må­lt, da de mød­tes. Men un­der be­sø­get, var­me­de de beg­ge lidt op.

Da An­ne se­ne­re ud­gav bo­gen ’Out of My Dep­th’ om si­ne op­le­vel­ser, blev for­hol­det til Mark Darwin lang­somt re­pa­re­ret, mens hen­des yng­ste søn Ant­ho­ny og­så be­gynd­te at kom­me på be­søg. Un­der hans før­ste mø­de i fa­engs­let, fandt An­ne ud af, at hans ko­ne var gravid. Hun skul­le va­e­re bed­ste­mor.

»Jeg fø­ler mig me­get vel­sig­net over, at de har gi­vet mig mu­lig­he­den for at va­e­re til ste­de i de­res liv igen, og nu har jeg fi­re bør­ne­børn. De be­ty­der alt for mig,« forta­el­ler hun.

Mens hun sad fa­engs­let, be­slut­te­de hun sig for at bli­ve skilt fra Jo­hn. Selv­om han iføl­ge hen­de var ’kon­trol­le­ren­de’, for­kla­rer hun, at hun ik­ke kan gi­ve sin tid­li­ge­re ae­g­te­mand hund­re­de pro­cent skyl­den for, at hun be­slut­te­de sig for at gå med på hans plan.

Men hun for­try­der det. »Jeg le­ve­de to liv. Det var be­stemt ik­ke nemt, men fø­lel­ser­ne, som folk så, var ik­ke sku­e­spil. De var ae­g­te, men ik­ke af den grund, folk tro­e­de, men i ste­det for­di jeg hav­de det dår­ligt med, hvad jeg ud­sat­te mi­ne søn­ner for,« si­ger An­ne Darwin til BBC. ’Le­ve­de i et ma­re­ridt’ »At se de­res smer­te var uba­er­ligt. Men folk tro­e­de, de fø­lel­ser, de så, var min sorg. Men så­dan var det ik­ke. Jeg le­ve­de i et ma­re­ridt.«

Hun er dog glad for, at det ik­ke var hen­de, der i før­ste om­gang blev nødt til at si­ge til søn­ner­ne, at de­res far var for­s­vun­det og for­modet død. »Men den skyld vil bli­ve hos mig re­sten af mit liv,« si­ger hun.

I dag ar­bej­der An­ne hos en dy­re­va­ernsor­ga­ni­sa­tion. Jo­hn Darwin bor på Fi­lip­pi­ner­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.