Kul­tur Ban­det, der na­eg

BT - - KULTUR -

The Rol­ling Sto­nes er ik­ke ale­ne ver­dens stør­ste ro­ck­band. Det er og­så ver­dens mest far­ve­ri­ge og om­rej­sen­de sa­e­be­o­pe­ra. Og i den­ne we­e­kend er 73-åri­ge Mi­ck Jag­ger og hans ryn­ke­de ro­ck­kol­le­ga­er tredob­belt ak­tu­el­le. For før­ste gang i 11 år har grup­pen så­le­des an­non­ce­ret et sprit­nyt al­bum ’Blue & Lo­neso­me’, der ud­kom­mer 4. de­cem­ber - den før­ste sing­le ’Just Your Fool’ ud­kom­mer i dag. Front­mand, sangskri­ver og fem­dob­belt bedste­far Mi­ck Jag­ger har og­så an­non­ce­ret, at han sam­men med den 29-åri­ge ame­ri­kan­ske bal­le­ri­na Mela­nie Ham­ri­ck ven­ter sit ot­ten­de barn.

Og en­de­lig åb­ner Rol­ling Sto­nes i af­ten ver­dens før­ste le­gen­dero­ck­festi­val i den ca­li­for­ni­ske ør­ken, hvor de de­ler pla­kat med in­gen rin­ge­re end Paul McCart­ney, Neil Yo­ung, The Who, Bob Dylan og Pink Floyds Ro­ger Wa­ters.

Jag­ger er som sagt fyldt 73. Hans sangskri­ven­de si­de­mand og Sto­nes-gu­i­ta­rist Keith Ri­chards er blot 72. Og grup­pens al­der­spra­esi­den, trom­mesal­ger Char­lie Watts er 75 år gam­mel og lyk­ke­lig over­le­ver af en sej om­gang skru­be­kra­eft, der for ti år si­den tru­e­de med at ta­ge li­vet af ham.

Imel­lem sig har de tre grund­la­eg­gen­de Sto­nes­dren­ge så­le­des 220 års liv­ser­fa­ring.

Men in­gen må fri­stes til at tro, at al­der er no­gen som helst form for hin­dring, når man hed­der Jag­ger, Ri­chards og Watts. Mil­lar­der i ban­ken Så­le­des var The Rol­ling Sto­nes sid­ste år ét af ver­dens bedst­tje­nen­de tur­ne­ren­de ro­ck­band med en årsløn på lidt over en halv mil­li­ard kro­ner. ro­ck-mil­li­ar­da­e­rer kun­ne med an­dre ord snildt la­e­ne sig til­ba­ge og ny­de de­res oti­um.

Men den slags vil ik­ke kom­me på ta­le li­ge med det sam­me. Når Mi­ck rin­ger »Når vi hol­der pau­se, går jeg al­tid og ven­ter på et opkald fra Mi­ck. Det sker ger­ne, når jeg er ude med af­faldspo­sen. Så rå­ber min ko­ne Pat­ti: ’Det er Mi­ck i te­le­fo­nen’. Jeg ved, hvad dét be­ty­der. Og så kø­rer to­get igen.«

Så­dan for­kla­re­de Keith Ri­chards

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.