Ter at dø

BT - - KULTUR -

for­ny­lig ban­dets kre­a­ti­ve pro­ces til bla­det Rol­ling Sto­ne. Og in­den for de se­ne­ste to-tre år har der ik­ke va­e­ret ret me­get tid til at gå ud med af­faldspo­sen.

Så­le­des har Rol­ling Sto­ne net­op fa­er­dig­gjort en ka­em­pe­ma­es­sig sy­da­me­ri­kansk tur­né, der slut­te­de med tre ud­solg­te kon­cer­ter i Cu­ba. Sam­ti­dig har grup­pen fa­er­dig­gjort ind­spil­nin­ger­ne af de tret­ten tra­di­tio­nel­le blu­esnum­re, der til­sam­men ud­gør det nye al­bum, hvor grup­pen for al­vor ven­der til­ba­ge til rød­der­ne.

Og en­de­lig blev samt­li­ge 35.000 bil­let­ter til we­e­ken­dens ør­ken­kon­cert ud­solgt på min­dre end fem­ten mi­nut­ter – og­så selv­om de ko­ster fra 400 til 1600 dol­lar (2.500 til knap 10.000 dan­ske kro­ner) styk­ket. Me­re end mu­sik Iføl­ge bla­det Rol­ling Sto­nes che­fre­dak­tør Jann Wen­ner er for­kla­rin­gen på The Rol­ling Sto­nes’ fort­sat­te suc­ces li­ge så en­kel som den tra­di­tio­nel­le ame­ri­kan­ske blu­es­mu­sik, der i sin tid gav Mi­ck Jag­ger og Keith Ri­chards lyst til at skri­ve de­res eg­ne san­ge.

»Når du snak­ker med Mi­ck og Keith, så er det al­tid mu­sik­ken, de ven­der til­ba­ge til. Selv­om de har hund­re­de­vis af mil­li­o­ner i ban­ken og selv­om de har op­nå­et alt det, en mu­si­ker kan drøm­me om, så le­ver de sta­dig for den for­nem­mel­se, de får, når ban­det fin­der sit gro­ove, og sym­bio­sen med pu­bli­kum er skabt. Den slags er tid­løst. Og der­for er The Rol­ling Sto­nes og­så tid­lø­se,« si­ger Jann Wen­ner.

Men nu er The Rol­ling Sto­nes selv­føl­ge­lig og­så me­get me­re end mu­sik. Vild livs­stil Ad­skil­li­ge år­ti­er før in­ter­net­tets po­p­dron­ning Tay­l­or Swifts fora­el­dre fik øje på hin­an­den, fandt Jag­ger og kom­pag­ni nem­lig ud af, at en god skan­da­le og­så er med til at hol­de liv i klu­de­ne.

Så­le­des gør det ik­ke no­get, at Mi­ck Jag­gers ny­e­ste ka­e­re­ste er 17 år yn­gre end hans egen ae­ld­ste dat­ter. Det gør hel­ler ik­ke no­get, at Keith Ri­chards for nog­le år si­den kom i tan­ke om, at han vist­nok var kom­met til at snif­fe sin af­dø­de fars aske – ef­ter han selv faldt på ho­ve­d­et ned fra en ba­nan­pal­me. Det gør hel­ler ik­ke no­get, at Jag­ger ef­ter fi­re fa­el­les børn med mo­del­len Jer­ry Hall plud­se­lig men­te, at de­res ae­g­te­skab var ugyl­digt. Og helt fest­ligt blev det, da 52-åri­ge bas­sist Bill Wy­man (på­stå­et ned­la­eg­ger af godt 3.000 kvin­de­li­ge fans) i 1989 gif­te­de sig med den 18-åri­ge Man­dy Smith, som han hav­de haft et for­hold til, si­den hun var 14.

Livs­sti­len er vild, og for­hol­de­ne er mil­dest talt in­ter­es­san­te. Men det er al­tid mu­sik­ken, de ven­der til­ba­ge til. Og 4. de­cem­ber ga­el­der det blu­es’en – sti­len, der ind­led­te det he­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.