TA­ENK HVIS DU VANDT 570.000.000 kr.

BT - - TV/RADIO -

VINDERLYKKE

»Det er den hidtil stør­ste ge­vinst, si­den Eu­roJa­ck­pot blev ind­ført i 2012. Men der er og­så en stor ri­si­ko for, at en stor del af pen­ge­ne ry­ger til ud­lan­det, for­di der er så man­ge eu­ro­pa­ei­ske lan­de, som del­ta­ger,« forta­el­ler Har­ry Aa­mann, der er øko­no­misk vej­le­der hos Dan­ske Spil.

Men der er jo dan­ske­re, som har vun­det den helt sto­re pul­je. Sid­ste år var det kvin­den fra Nord­s­ja­el­land, der som be­kendt vandt 315 mio. kro­ner. Og for ny­lig vandt en spil­ler i Vej­le 140 mio. kro­ner på ons­dagslot­to.

Men hvad kan man egent­lig få for det eksor­bi­tan­te be­løb 570.000.000 mio. kro­ner? Din egen ø Hvis man al­tid har drømt om at ha­ve sin egen ø helt for sig selv, er Flak­for­tet, øen mel­lem Dan­mark og Sve­ri­ge, til salg for 56 mio. kro­ner. Skal om­gi­vel­ser­ne va­e­re me­re ekso­ti­ske og ge­ne­relt ha­ve hø­je­re tem­pe­ra­tu­rer, kan man er­hver­ve sig Ho­no­lua Bay Esta­te på Hawaii for den net­te sum af 19,8 mio. dol­lar, el­ler 131.670.000 kro­ner. Og ver­dens dy­re­ste bil, Fer­ra­ri 335 Sport Scag­liet­ti fra 1957, der for ny­lig blev solgt på auk­tion for 239.578.350, er og­så in­den­for ra­ek­ke­vid­de, når man har så man­ge pen­ge på kon­to­en.

I skri­ven­de stund ko­ster Danmarks dy­re­ste vil­la på Ved­ba­ek Strand­vej 48 mio. kro­ner. Men så Vi rå­d­gi­ver dem til at hol­de en stor fest, el­ler in­vi­te­re fa­mi­lie og ven­ner på en dej­lig rej­se

SO­LEN I DAG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.