239 mio.

BT - - TV/RADIO -

får man og­så et ly­se­rødt pa­lae på 577 kva­drat­me­ter bo­lig med ud­sigt over Øre­sund, grund helt ned til ha­vet og til­hø­ren­de po­rt­ner­bo­lig. Man kun­ne jo og­så in­ve­ste­re i sit eget fly og på ae­g­te rig­mands­vis hop­pe tjek in-kø­en over i luft­hav­nen. Et af de me­get an­vend­te pri­vat­fly er et Bom­bar­di­er Glo­bal Express XRS, som kan ha­ve op til 19 pas­sa­ge­rer med i la­e­der­sa­e­der­ne. Pri­sen er blot 225 mio. kro­ner.

Iføl­ge Har­ry Aa­mann er vin­der­ne af de sto­re pul­jer me­get fortum­le­de i be­gyn­del­sen, for­di det er så us­a­ed­van­lig en si­tu­a­tion, de står i. Og man­ge re­a­li­se­rer og­så de­res drøm­me, før de bli­ver for­nuf­ti­ge og ty­pisk in­ve­ste­rer pen­ge­ne i ak­tier og ob­liga­tio­ner.

»Vi rå­d­gi­ver dem til at hol­de en stor fest, el­ler in­vi­te­re fa­mi­lie og LØSNINGER til op­ga­ver si­de 30: Nem: 65, Mel­lem: 89, Sva­er: 121

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.