Sva­er skils­mis­se

BT - - TV-GUIDE -

SVA­ER TID ske.« Så­dan forta­el­ler den 11-åri­ge Em­ma Birn Ba­cher Ro­senkil­de. Og Em­ma er ik­ke ale­ne.

Så­le­des le­ver over 300.000 dan­ske børn med skil­te fora­el­dre, og i en al­min­de­lig fol­ke­sko­le­klas­se er hver tred­je elev skils­mis­se­barn.

Man­ge af bør­ne­ne har det så dår­ligt, at fol­ke­sko­ler nu be­gyn­der at op­ret­te sam­ta­le­grup­per for ele­ver­ne. Det sker i er­ken­del­se af, at fora­el­dre­ne of­te ik­ke mag­ter at ta­le med de­res børn om brud­det, og Da de sag­de, at de skul­le skil­les, føl­te jeg det som om, at ver­den gik un­der, for de hav­de lo­vet, at det al­drig vil­le ske at la­e­re­ren der­for tit er den na­er­me­ste voks­ne, der kan ta­ge hånd om bør­ne­ne. TV2 har få­et lov til at fil­me op­ret­tel­sen af en bør­ne­grup­pe på en sko­le ved Ran­ders. Og her mø­der man bl.a. den 10-åri­ge Kri­sti­ne Hjer­mits­lev:

»Jeg er ban­ge for, at mor bli­ver ked af det el­ler sur, hvis jeg si­ger, at jeg sav­ner far.«

Det er fi­re år si­den, Kri­sti­nes fora­el­dre gik fra hin­an­den. Men skilsmissen fyl­der sta­dig me­get.

Og Kri­sti­ne ny­der at få talt ud.

»Sko­len er jo den tryg­ge ram­me. Og la­e­re­ren el­ler pa­e­da­go­gen er den voks­ne per­son, som bør­ne­ne ken­der,« si­ger Maj-Britt Sand­holm, pa­e­da­gog og le­der af en bør­ne­grup­pe på Bli­cher­sko­len i Spen­trup ved Ran­ders.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.