SØNDAGENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk actionko­me­die fra 1990.

Jo­hn Kim­b­le (Ar­nold Schwarze­neg­ger) er en hård stor­by­be­tjent, som har va­e­ret på spo­ret af narko­hand­le­ren Cul­len Crisp i man­ge år. Det lyk­kes ham en­de­lig at op­spo­re Crisp, men den ene­ste per­son, der kan vid­ne mod ham, er hans eks­ko­ne. For at fin­de hen­de og fan­ge den flyg­ti­ge for­bry­der må den gar­ve­de be­tjent ud­gi­ve sig for at va­e­re bør­ne­ha­ve­pa­e­da­gog. I den­ne char­me­ren­de film gi­ver Schwarze­neg­ger en af si­ne bed­ste pra­e­sta­tio­ner. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ivan Reit­man. TV3 kl. 13.20 Ame­ri­kansk actionko­me­die fra 1978.

16 gear, 18 hjul og tu­sind­vis af he­ste­kra­ef­ter. Rub­ber Duck kø­rer last­bil, og han og kol­le­ger­ne ta­ger ik­ke Arizo­nas ha­stig­heds­gra­en­ser alt for al­vor­ligt. Snart er she­rif "Dir­ty" Ly­le ef­ter dem, og en hid­sig jagt går i gang. Le­det af Rub­ber Duck og skar­pt for­fulgt af po­li­ti­et og me­di­er­ne kø­rer truck­er­ne mod gra­en­sen til New Me­xi­co, mens fle­re og fle­re last­bi­ler slut­ter sig til kon­voj­en. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Sam Peck­in­pah. DR2 kl. 17.30 Ame­ri­kansk-au­stralsk actionko­me­die fra 1988.

Den ex­cen­tri­ske au­stral­ske bon­de­røv og kro­ko­di­l­leja­e­ger Cro­co­di­le Dun­dee er så småt ved at vaen­ne sig til li­vet New York. Men desva­er­re får Dun­dee og hans ve­nin­de Sue, pro­ble­mer med en livs­far­lig og to­talt skrup­pel­løs co­lom­bi­ansk narko­ban­de. For at kun­ne kla­re gangster­ne lok­ker Dun­dee dem med til Au­stra­li­en og ud i vild­mar­ken. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Jo­hn Cor­nell. Zulu kl. 20.55 Ame­ri­kansk ro­man­tisk komedie fra 2000.

21-åri­ge Vi­o­let San­ford ta­ger til New York for at for­føl­ge sin drøm om at bli­ve sangskri­ver. Men kon­kur­ren­cen er hård, og Vi­o­let ta­ger et job som bar­pi­ge på "Coy­o­te Ug­ly", det hot­te­ste sted i by­en. Ba­rens smuk­ke kvin­der ske­jer ud og pir­rer kun­der­ne med de­res fra­ek­ke dans. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: David McNal­ly. Ka­nal 4 kl. 21.00 Ca­na­disk sci-fi-film fra 2013.

En ny is­tid har tvun­get over­le­ven­de til at le­ve i ko­lo­ni­er un­der jor­den, og ka­em­pe for at be­va­re men­ne­ske­he­den. End­nu en trus­sel duk­ker op, en trus­sel me­re brutal end na­tu­ren. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Jeff Ren­froe. TV3 kl. 21.00 Dansk komedie fra 1957.

For ty­ve år si­den stak Jens Ni­el­sen af til Ame­ri­ka ef­ter en min­dre hel­dig epi­so­de, hvor han blev be­skyldt for ty­ve­ri. Han har ik­ke spildt ti­den i det frem­me­de og ven­der ef­ter man­ge års flid ogi­ni­ti­a­tiv hjem som en flot og hol­den mand. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Jon Iver­sen. TV 2 Char­lie kl. 21.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.