Bed­rag

BT - - TV-GUIDE -

Ni­cky bru­ger al sin tid på at ar­bej­de for Sven­ske­ren. Det ud­for­drer ik­ke kun Ni­cky, hans fa­mi­lie og au­tova­er­k­ste­det - og­så ven­ska­bet til Bim­se bli­ver sat på prø­ve. Mads og Alf pu­ster Ni­cky i nak­ken, sam­ti­dig med at de gra­ver dy­be­re i sa­gen om Nova Bank og de­res be­hand­ling af virk­som­heds­kun­der. Der er no­get, som ik­ke stem­mer. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.