Erik­sen le­ver med an­sva­ret

BT - - SPORTEN -

PRES De dan­ske for­håb­nin­ger om et stort re­sul­tat i Warszawa i mor­gen af­ten ligger ho­ved­sa­ge­ligt på skul­dre­ne af Chri­sti­an Erik­sen. Det er et pres, den 24-åri­ge Tot­ten­ham-stjer­ne med ti­den har la­ert at le­ve med. Han har si­den sin lands­holds­de­but mod Østrig i 2010 skul­let hånd­te­re nog­le skyhø­je for­vent­nin­ger.

»Tid­li­ge­re har det iføl­ge me­di­er­ne og­så va­e­ret mig, der har skul­let sen­de Dan­mark til EM og VM. Og jeg fø­ler ik­ke et stør­re pres nu. Om jeg er 20, 22 el­ler 24, går jeg ud på ba­nen for at spil­le så godt som mu­ligt,« forta­el­ler Erik­sen og til­fø­jer:

»Men jeg har det fint med at ha­ve det an­svar. Nu kan en en­kelt mand hel­dig­vis ik­ke spil­le ale­ne, og vi har og­så man­ge an­dre dyg­ti­ge spil­le­re. Men jeg er ble­vet 24 år og har ef­ter­hån­den prø­vet en mas­se ting, så jeg har ik­ke no­get imod at ta­ge an­svar, og det er nok og­så det, der skal til mod en mod­stan­der som Polen.« Skal sen­de et ty­de­ligt sig­nal VM-kva­li­fi­ka­tions­gy­se­ren i den pol­ske ho­ved­stad er den ab­so­lut stør­ste op­ga­ve, som land­stra­e­ner Åge Ha­rei­des ’nye’ dan­ske lands­hold har stå­et over for.

Op­gø­ret er iføl­ge Chri­sti­an Erik­sen en op­lagt mu­lig­hed for at sen­de et sig­nal til fod­bold­ver­de­nen. Et sig­nal om, at det dan­ske lands­hold me­ner det al­vor­ligt.

»Det er vo­res an­den ek­sa­men. Vi kom godt i gang mod Ar­me­ni­en, og nu er det na­e­ste skridt at be­vi­se, at vi hø­rer til i top­pen. Og det gør vi ved at slå at Polen. Vi ved, at det er på ude­ba­ne, vi for al­vor kan vi­se, hvad vi er la­vet af. Vi gla­e­der os til kam­pen.«

»Vi vil selv­føl­ge­lig ger­ne ha­ve så godt et ud­gangs­punkt som mu­ligt. Og at va­e­re fem po­int for­an Polen ef­ter to kam­pe vil va­e­re et rig­tigt godt ud­gangs­punkt,« slut­ter Erik­sen. Man­den, der le­ver med det tun­ge an­svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.