Det er uhold­bart

BT - - SPORTEN -

AD­VAR­SEL Som spil­ler vil man spil­le kam­pe, og man vil gø­re na­e­sten alt for at va­e­re klar. Sam­ti­dig op­le­ver spil­le­ren of­te og­så et pres for at spil­le, hvil­ket gør det sva­ert for ham at af­vi­se be­hand­ling. Der­for er det vig­tigt, at sta­ben om­kring spil­le­ren for­hol­der sig an­svar­ligt i for­hold til det og ik­ke me­di­ci­ne­rer ham og sen­der ham for hur­tigt til­ba­ge på ba­nen,« si­ger Spil­ler­for­e­nin­gens di­rek­tør Mads Øland til BT.

I BT i går gav Per Bjer­re­gaard, tid­li­ge­re Brønd­by-boss og nu for­mand for DBUs me­di­cin­ske ud­valg, ud­tryk for, at problemet med over­for­brug af gigt­pil­ler lå me­re hos spil­ler­ne end hos klub­ber­ne. Klub­ber­nes an­svar Det er Mads Øland lodret ue­nig i. Det er først og frem­mest klub­ber­nes an­svar, fast­slår han.

»Det er klub­ber og for­bund, der har ho­ve­d­ansva­ret i for­hold til me­di­ci­ne­ring af spil­le­re. Det er de­res me­di­cin­ske stab, der har den nød­ven­di­ge vi­den og skal vur­de­re, hvad be­ho­vet er. Og der­for er det og­så dem, der skal sa­et­te gra­en­sen, så man ik­ke kom­mer ud i et mis­brug af me­di­cin,« si­ger Mads Øland.

Selv­om han pla­ce­rer det over­ord­ne­de an­svar for spil­ler­nes hel­bred hos klub­ber­ne, op­for­drer han og­så spil­ler­ne til at sø­ge hja­elp frem for selv at stå for at ta­ge og do­se­re me­di­ci­nen.

»Sam­ti­dig skal man selv­føl­ge­lig og­så for­hol­de sig til, at der og­så er en grad af selv­me­di­ci­ne­ring blandt spil­ler­ne, og her er det selv­føl­ge­lig vig­tigt, at spil­le­ren sa­et­ter sig ind i tin­ge­ne og sø­ger rå­d­giv­ning,« si­ger Mads Øland. Et ge­ne­relt pro­blem Spil­ler­for­e­nin­gen ligger ik­ke in­de med tal el­ler un­der­sø­gel­ser, der do­ku­men­te­rer, hvor stort for­bru­get af gigt­pil­ler er blandt dan­ske fod­bold­spil­le­re. Mads Øland me­ner dog, at der er ta­le om et ge­ne­relt pro­blem i fod­bold­ver­de­nen.

»Det er sva­ert at vur­de­re, hvor ud­bredt det er. Vi kan jo kun for­hol­de os til de sa­ger, vi får kend­skab til i vo­res rå­d­giv­ning af spil­le­re. Men hvis jeg skal for­hol­de Det er på in­gen må­de hold­bart, at spil­ler­ne skal over­me­di­ci­ne­res for at kun­ne ud­fø­re de­res dag­li­ge ar­bej­de. Spil­le­rens sund­hed på bå­de kort og lang sigt er al­fa og om­e­ga mig til det ge­ne­rel­le bil­le­de i fod­bold­ver­de­nen, er der så man­ge ek­semp­ler på over­for­brug af blandt an­det gigt­me­di­cin, at det ty­der på, at der er et ge­ne­relt pro­blem. Og det vil da va­e­re un­der­ligt, hvis det skul­le for­hol­de sig me­get an­der­le­des i for­hold til net­op dan­ske spil­le­re rundt om i ver­den. Vi står selv­føl­ge­lig al­tid klar til at hja­el­pe og rå­d­gi­ve de spi­le­re, der måt­te ha­ve et over­for­brug af me­di­cin,« si­ger Mads Øland.

BT BE­KLA­GER KAS­PER SCH­MEI­CHEL OG RIZA DUR­MI­SI har via DBU med­delt, at de ik­ke be­trag­ter de­res brug af smer­testil­len­de pil­ler som et mis­brug. Or­det ’mis­brug’, som BT brag­te på for­si­den, re­fe­re­rer til, at fi­re top­spil­le­re på fi­re må­ne­der har om­talt pro­ble­mer i for­hold til for­bru­get af smer­testil­len­de pil­ler. BT be­kla­ger, hvis lands­holds­spil­ler­ne fø­ler, at de er ble­vet mis­for­stå­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.