Nix pil­le

BT - - SPORTEN -

EF­TER VI I går kun­ne forta­el­le, at Riza Dur­mi­sis ind­la­eg­gel­se for godt to uger si­den sand­syn­ligt skyld­tes en co­ck­tail af smer­testil­len­de pil­ler og al­ler­gi­me­di­cin, er ik­ke fa­er­re end fi­re nu­va­e­ren­de og tid­li­ge­re top­spil­le­re på min­dre end fi­re må­ne­der trå­dt frem med pro­ble­ma­ti­ske hi­sto­ri­er om bru­gen af smer­testil­len­de me­di­cin.

På BT pra­e­sen­te­re­de vi hi­sto­ri­en med or­de­ne ’pil­le­mis­brug’, hvil­ket fik DBU til at hen­ven­de sig på veg­ne af i før­ste om­gang Kas­per Sch­mei­chel, der ik­ke føl­te, at han hav­de haft et mis­brug. Fair nok. Det er vo­res ord. Mest mi­ne. for jeg skrev en kommentar, der hed ’Stop mis­bru­get’. DET HAND­LE­DE EGENT­LIG ik­ke så me­get om Kas­per Sch­mei­chel, selv­om han for­tal­te, at hans brug af smer­testil­len­de me­di­cin ’nå­e­de et punkt, hvor jeg (Sch­mei­chel, red.) var nødt til at få så me­get smer­testil­len­de for at spil­le kam­pe­ne, at det ik­ke var hold­bart i la­eng­den’. Man kan for at imø­de­kom­me Sch­mei­chel til­med si­ge, at han hand­le­de klogt ved at la­de sig ope­re­re i ste­det for at fort­sa­et­te det uhold­ba­re me­di­cin­brug.

Min kommentar hand­le­de ba­re langt me­re om, at den ge­ne­rel­le brug af smer­testil­len­de me­di­cin, der er far­li­ge­re, end de fle­ste tror, er uhy­re ud­bredt blandt så­vel ama­tø­rer som pro­fes­sio­nel­le fod­bold­spil­le­re. Når spil­le­re kan forta­el­le, at de er ble­vet ind­lagt, har haft ma­ve­kram­per el­ler har spil­let en hel halv­leg som i slo­w­mo­tion, er de gå­et for langt. De har per de­fi­ni­tion mis-brugt me­di­ci­nen (brugt me­di­ci­nen uhen­sigts­ma­es­sigt el­ler hand­let uhen­sigts­ma­es­sigt i for­bin­del­se med brug af me­di­ci­nen). I GÅR PLACEREDE for­mand for DBUs me­di­cin­ske grup­pe, Per Bjer­re­gaard, ho­ve­d­ansva­ret hos spil­ler­ne. I dag pla­ce­rer Spil­ler­for­e­nin­gens di­rek­tør, Mads Øland. det ho­ved­sa­ge­ligt hos klub­ber­ne, de­res stab og for­bun­de­ne. Det rig­ti­ge er vel, at an­sva­ret for at be­gra­en­se og kon­trol­le­re ind­ta­get af smer­testil­len­de me­di­cin ligger hos al­le par­ter. Vig­tigst er det, at al­le nu bli­ver op­ma­er­k­som­me på problemet. For det er al­vor­ligt. Vig­tigst er det, at al­le nu bli­ver op­ma­er­k­som­me på problemet. For det er al­vor­ligt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.