Stor­kamp af­bla­est

BT - - SPORTEN -

UE­NIG­HED Det vil­le va­e­re en god mu­lig­hed for Pa­tri­ck mod et godt og etab­le­ret navn. Der­for er vi ke­de af, at det ik­ke kun­ne bli­ve til no­get Si­mon Lundt, ma­na­ger for Pa­tri­ck Ni­el­sen me­get in­ter­es­se­re­de i at få kam­pen til at bli­ve til vir­ke­lig­hed. Men den mu­lig­hed ser nu ud til at va­e­re luk­ket li­ge fo­re­lø­big. Pa­tri­ck Ni­el­sens ma­na­ger tror, at Team Sau­er­land og Art­hur Abra­ham har va­e­ret nervø­se for at sen­de den 36-åri­ge tysk-ar­me­ni­er i rin­gen mod den un­ge dan­sker, da et ne­der­lag her vil­le sen­de Art­hur Abra­ham mod en til­va­e­rel­se som bok­se­pen­sio­nist. »Må­ske tør Art­hur Abra­ham ik­ke. Det vil­le hel­ler ik­ke va­e­re en nem kamp for ham, og det ved han. Pa­tri­ck er høj­re­fod­s­bok­ser, og det gik ik­ke så godt for Art­hur Abra­ham, sidst han mød­te så­dan en. Og så er det må­ske hel­ler ik­ke den sjove­ste kamp for Abra­ham. Der vil man hel­le­re la­ve en an­den kamp, hvor det er me­re lem­pe­li­ge for­hold for ham,« si­ger Si­mon Lundt. Hos Team Sau­er­land er­ken­der pro­mo­tor Kal­le Sau­er­land, at han ik­ke har kun­net bli­ve enig med hver­ken Pa­tri­ck Ni­el­sen el­ler Art­hur Abra­ham om vil­kå­re­ne for en kamp i de­cem­ber. Ty­ske­ren har dog ik­ke op­gi­vet at la­ve kam­pen. Må­ske bli­ver det til fe­bru­ar »Det er en me­get stor kamp for beg­ge to. Vi har ik­ke va­e­ret i stand til at nå en af­ta­le med beg­ge si­der, men vi fort­sa­et­ter med at for­hand­le og hå­ber, at en kamp i fe­bru­ar kan bli­ve en mu­lig­hed,« si­ger han til BT.

I ste­det for en kamp mod Pa­tri­ck Ni­el­sen sa­et­tes Art­hur Abra­ham nu i for­bin­del­se med et op­gør mod bri­ten Mar­tin Mur­ray. De to mød­tes se­ne­st i 2015, og her vandt Art­hur Abra­ham en ta­et kamp på en delt af­gø­rel­se, hvor to dom­me­re til­del­te ham sej­ren, mens en tred­je men­te, at Mar­tin Mur­ray vandt.

Det er nu uklart, hvad pla­nen så er i for­hold til at få Pa­tri­ck Ni­el­sen i rin­gen in­den nytår. Su­per­mel­lemva­eg­te­ren har ik­ke bok­set si­den de­cem­ber sid­ste år, da han vandt den me­get om­tal­te kamp mod Ru­dy Mar­kus­sen.

BOKSERNES BLÅ BOG NAVN: Pa­tri­ck Re­in­hard Ni­el­sen AL­DER: 25 år NATIONALITET: SEJRSSTATISTIK: NAVN: AL­DER: NATIONALITET: SEJRSSTATISTIK:

Dansk. 28 sej­re (14 KO), 1 tabt, 0 uaf­gjort Art­hur Abra­ham 36 år Bor i Tys­kland, men født i Ar­me­ni­en. 45 sej­re (30 KO), 5 tab­te, 0 uaf­gjort

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.