MAGNUSSEN TAETTER

BT - - SPORTEN -

BT I JA­PAN Ke­vin Magnussen var i strå­len­de hu­mør, da han i går ef­ter­mid­dag tog imod BT i Renault-tea­mets lil­le kon­tor­byg­ning i pad­do­ck­en på Suzuka-ba­nen i Ja­pan. Frem­ti­den, 2017-sa­e­so­nen, er end­nu ik­ke på plads, men det er ty­de­ligt, at tin­ge­ne går i den rig­ti­ge ret­ning. Selv­om Re­naults op­tion på ham ud­løb for en uge si­den, har han, som BT af­slø­re­de tirs­dag, gi­vet tea­met yder­li­ge­re 14 da­ge til at fin­de en løs­ning.

»Det var der­for, at jeg ind­vil­ge­de i at for­la­en­ge op­tio­nen med 14 da­ge. Jeg vil­le un­der­stre­ge, hvor ger­ne jeg vil fort­sa­et­te med Renault. Jeg er vil­lig til at ven­te, for jeg er sik­ker på, at Renault vil nå til tops,« for­kla­rer han. Sponso­rer spil­ler ind Ef­ter Ser­gio Pe­rez er ble­vet be­kra­ef­tet som For­ce In­dia-kø­rer i 2017, er Ni­co Hül­ken­berg og Valt­te­ri Bot­tas de to stør­ste trus­ler mod Ke­vin Magnus­sens

»Det er sva­ert at vi­de, hvad der fo­re­går, men jeg tror på, at for hver dag der går, kom­mer jeg ta­et­te­re på en ny af­ta­le med Renault,« si­ger han.

Men sam­ti­dig la­eg­ger han ik­ke skjul på, at an­dre kø­re­re med sto­re sponso­rer plud­se­lig kan kom­me ind i bil­le­det.

»Formel 1 er jo en dyr sport, og det er in­gen hem­me­lig­hed, at min kom­merci­el­le va­er­di er la­ve­re end en ra­ek­ke an­dre kø­re­res. Jeg har go­de sponso­rer og part­ne­re, og jeg er glad og tak­nem­me­lig for den­ne støt­te, men der er an­dre kø­re­re, der har helt ut­ro­li­ge sum­mer med. Jeg kan kun Renault-sa­e­de. hå­be, at be­slut­nin­gen bli­ver ta­get me­re med fo­kus på ta­lent end på pen­ge,« si­ger han. »Jeg har en god, po­si­tiv di­a­log med Renault. Jeg ken­der de­res si­tu­a­tion, så nu har jeg gi­vet dem me­re tid til at få tin­ge­ne ord­net. De har få­et to uger, og jeg hå­ber, der kom­mer en af­kla­ring in­den for den pe­ri­o­de.« De sid­ste to løb i Sin­ga­po­re og Ma­lay­sia har va­e­ret po­si­ti­ve for Ke­vin Magnussen og Renault, der selv om de to ba­ner ik­ke pas­se­de sa­er­ligt godt til R.S.-mo­del­len al­li­ge­vel re­sul­te­re­de i to af årets bed­ste kva­li­fi­ka­tions-re­sul­ta­ter.

»Det er ty­de­ligt, at vi for­bed­rer en bil, der egent­lig ik­ke bli­ver ud­vik­let. Vi får ba­re me­re ud af den. Og som team la­e­rer vi he­le ti­den, og pit­stop­pe­ne bli­ver hur­ti­ge­re, stra­te­gi­er­ne bli­ver bed­re. Vi har få­et en helt mas­se ting på plads, som først for al­vor kan ud­nyt­tes, når vi får en ny og hur­ti­ge­re bil,« si­ger Ke­vin Magnussen. Hå­ber på VM-po­int Men sam­ti­dig hå­ber han på nye VMpo­int i Ja­pan i we­e­ken­den.

»Suzuka er ik­ke spe­ci­elt uja­evn, og det bur­de hja­el­pe os. Og selv om vi tra­di­tio­nelt ik­ke har va­e­ret sa­er­ligt go­de i høj­fart­s­sving, er det gå­et fint i de se­ne­ste løb. Bi­len fø­les god, og vi var OK på de to se­ne­ste ba­ner, der var me­get for­skel­li­ge, så jeg hå­ber, at det og­så går godt her.«

Ke­vin Magnussen har i år kørt en chan­ce­løs bil, der om­trent er iden­tisk med den Lo­tus, der blev ind­sat i 2015. Men fø­ler han, at Renault ’skyl­der’ ham en sa­e­son i en or­dent­lig bil?

»Jeg hå­ber som sagt at bli­ve her i man­ge år,« si­ger Ke­vin Magnussen og ly­ser op i et stort smil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.