Pin­lig pa­ren­tes

BT - - SPORTEN -

JEG HØ­RER FRA in­der­kred­sen om­kring Ke­vin Magnussen, at man nu reg­ner med at få en 2017-af­ta­le på plads med Renault. Men al­ting kan sta­dig ske, og in­tet er sik­kert, før Renault kom­mer med en of­fi­ci­el ud­mel­ding, som lo­gisk set bur­de kom­me op til den for­la­en­ge­de op­tions ud­løb 14. ok­to­ber.

Men selv­om det ly­der loven­de, aen­drer det ik­ke på, at de se­ne­ste uger har va­e­ret en pin­lig af­fa­e­re for al­le im­pli­ce­re­de.

Renault-le­del­sen sø­ger ef­ter eget ud­sagn ef­ter en 2017-kø­rer med le­de­rev­ner, og det er fair nok. Per­son­ligt er jeg ik­ke i tvivl om, at Magnussen – med den ret­te op­bak­ning – kan ud­vik­le sig til den le­der­ty­pe, Renault ef­ter­spør­ger.

Men må­ske skul­le man se på eg­ne le­de­rev­ner, in­den man stil­ler krav til kø­rer­ne? Ryg­ter har i må­neds­vis an­ty­det en magt­kamp mel­lem Cy­ril Abi­te­boul og Fre­de­ric Vas­seur, som nog­le me­di­er me­ner hand­ler om, hvem der skal kø­re for tea­met i 2017. Helt så en­kelt er det ik­ke, og der er stør­re ting på spil end kø­rer-val­get, men det aen­drer ik­ke på, at team­le­del­sen ik­ke just har bril­le­ret med, nå ja, si­ne le­de­rev­ner. Magnussen skal kø­re fra tan­ken om, at han kun fik en ny chan­ce ’på af­bud’ OG AT LA­DE Ke­vin Magnus­sens op­tion ud­lø­be blot for at for­la­en­ge den med 14 da­ge, vid­ner hel­ler ik­ke om de sto­re le­de­rev­ner. Som sagt: Pin­ligt.

Det har og­så va­e­ret pin­ligt for Ke­vin Magnussen. Han har få­et me­re ud af den fora­el­de­de og un­der­ud­vik­le­de R.S.16, end man med ri­me­lig­hed kun­ne for­ven­te, men al­li­ge­vel fik han ik­ke sin kon­trakt for­la­en­get, in­den op­tio­nen ud­løb. He­le ef­ter­som­me­ren har han op­le­vet Re­nault­le­del­sen flir­te med en ra­ek­ke an­dre kø­re­re, mens han selv blev holdt hen i uvis­hed. HVIS HAN NU som ven­tet får en ny sa­e­son hos Renault, er det na­er­mest som Last Man Stan­ding. Man­den, der gen­nem he­le sa­e­so­nen har over­pra­este­ret og sco­ret syv ud af tea­mets ot­te VM-po­int, får pri­ma­ert en ny chan­ce, for­di an­dre har sagt nej tak. Pin­ligt. MEN NU SKAL al­le par­ter ba­re vi­de­re. Hvis Magnussen kø­rer for Renault igen i 2017, og hvis sam­ar­bej­det skal fun­ge­re op­ti­malt på den lange ba­ne, må al­le par­ter­ne la­eg­ge pin­lig­he­der­ne bag sig. Renault-le­del­sen må nulstil­le de­res op­fat­tel­se af dan­ske­ren: Han må ik­ke ses som ’nød­løs­nin­gen’ – han skal i al­les be­vidst­hed va­e­re ’fremtidens mand’. Og de skal ik­ke en­gang ta­en­ke tan­ken, at han kan ud­skif­tes ef­ter 2017 – nu skal man le­ve op til eg­ne te­o­ri­er om lang­sig­te­de mål og om, at et kom­men­de vin­der­team skal op­byg­ges om­kring en ung, hur­tig kø­rer.

Og Magnussen skal kø­re fra tan­ken om, at han kun fik en ny chan­ce ’på af­bud’.

Det bli­ver ik­ke let, men det kan la­de sig gø­re. Jeg tror sta­dig på, at Renault om få år kan ka­em­pe med om grand­prix-sej­re og VM-tit­ler – med Ke­vin Magnussen bag rat­tet.

Og så vil ef­ter­å­ret 2016 ba­re va­e­re en pa­ren­tes i en stor­slå­et suc­ces­hi­sto­rie. Men for os der op­le­ve­de den på na­er­me­ste hold: En pin­lig pa­ren­tes. BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.