Dan­ske kvin­der stor­sej­re­de over rus­si­ske OL-me­stre

BT - - SPORTEN -

op­stil­ling og møn­stre­de fra start en bag­ka­e­de med An­ne Sop­hie Ok­kels, Sti­ne Jør­gen­sen og Met­te Tran­borg, men han slap langt hen ad vej­en godt fra det.

Kun i kam­pens ind­led­ning var der lidt usik­ker­hed, men da Rusland hav­de bragt sig for­an med 5-3, blev der isa­er i den dan­ske de­fen­siv sat en ef­fek­tiv brem­se for ga­ester­ne.

Dan­mark la­ve­de seks mål på stri­be og skab­te en kom­forta­bel fø­ring, som ved pau­sen lød på 15-10. Li­ne Jør­gen­sen ska­det igen Det var en før­ste halv­leg, hvor det ene­ste sto­re mi­nus var, at Li­ne Jør­gen­sen lan­de­de for­kert ef­ter et gen­nem­brud og måt­te for­la­de kam­pen med sto­re smer­ter i hånd­led­det.

Den dan­ske do­mi­nans fort­sat­te ef­ter pau­sen, hvor rus­ser­ne kun yde­de na­ev­ne­va­er­dig mod­stand i de før­ste 20 mi­nut­ter.

Mens Ruslands ka­ris­ma­ti­ske tra­e­ner, Yev­ge­ny Tre­fi­lov, så op­gi­ven­de til fra ba­en­ken, gik hans hold i op­løs­ning, mens pu­bli­kum i Ha­der­s­lev kun­ne gla­e­de sig over dansk op­vis­ning i de sid­ste mi­nut­ter.

Den dan­ske land­stra­e­ner, Klavs Bruun Jør­gen­sen, var na­tur­lig­vis til­freds med sej­ren, men og­så af­da­em­pet på grund af rus­ser­nes mang­len­de en­ga­ge­ment gen­nem kam­pen.

Det kom i øv­rigt ik­ke bag på ham, at det dan­ske mand­skab gjor­de det så godt i de­fen­si­ven mod OL-guld­vin­der­ne.

»Jeg har he­le ti­den syn­tes, at vi har le­ve­ret godt i for­svars­spil­let,« sag­de han til TV2.

Og­så fløj­en Ma­ria Fi­sker, der le­ve­re­de en stor pra­e­sta­tion i kam­pen, holdt beg­ge ben på jor­den trods den kla­re sejr over det olym­pi­ske mester­hold.

»Det var da me­get sjovt (at krøl­le dem sam­men, red.), og jeg syn­tes, vi var dyg­ti­ge de­r­in­de i dag. Men det var må­ske ik­ke et olym­pisk mester­hold, der gav alt, hvad de hav­de. Vi er gla­de for sej­ren, men vi ar­bej­der sten­hårdt vi­de­re,« kon­sta­te­re­de hun over for TV2.

Med sej­ren er før­ste tred­je­del af Gol­den Le­ague vel over­stå­et for de dan­ske hånd­bold­kvin­der.

I mor­gen ven­ter kamp num­mer to mod Frank­rig, in­den Dan­mark slut­ter mod Nor­ge søn­dag ef­ter­mid­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.