PLETSKUD

BT - - SPORTEN -

Den dan­ske skyt­te Tor­ben Grim­mel vandt i går sølv i rif­fel­di­sci­pli­nen 50 me­ter lig­gen­de ved Wor­ld Cup-fi­na­len i Bo­log­na. Der­med fik den dan­ske OL-del­ta­ger re­van­che for en skuf­fen­de ind­sats i Rio, hvor han som me­dal­je­håb slut­te­de helt ne­de som num­mer 23 ud af 47 del­ta­ge­re i kva­li­fi­ka­tio­nen og ik­ke kla­re­de sig til fi­na­len.

An­der­le­des godt er det gå­et i årets Wor­ld Cup.

Med sej­re i Bang­kok, Mün­chen og Baku hav­de Tor­ben Grim­mel in­den Wor­ld Cup-fi­na­len ta­get tre guld­me­dal­jer ud af fi­re mu­li­ge.

I sel­ve fi­na­len lå han la­en­ge til guld, men blev først over­ha­let på na­est­sid­ste skud.

»Jeg er selv­føl­ge­lig rig­tig glad for re­sul­ta­tet, men sam­ti­dig og­så en smu­le ae­r­ger­lig over, at sej­ren smul­dre­de mel­lem fin­gre­ne på mig til sidst.«

»Isa­er for­di jeg hav­de et uhel­digt for­søg i na­est­sid­ste skud i fi­na­len, hvor vin­den for­svandt, li­ge idet jeg tryk­ke­de på aftra­ek­ke­ren, og der­med sat­te skud­det sig i kan­ten af 10’eren. I ste­det for at det fløj ind i mid­ten,« si­ger Tor­ben Grim­mel i en pres­se­med­del­el­se. Godt til­freds »Men så­dan kan det gå, og når jeg ser til­ba­ge på he­le sa­e­so­nen, kan jeg vist ik­ke til­la­de mig at va­e­re util­freds med tre Wor­ld Cup-guld­me­dal­jer og nu en sølv­me­dal­je ved Wor­ld Cup-fi­na­len.«

I Wor­ld Cup-fi­na­lens kva­li­fi­ka­tion slut­te­de dan­ske­ren bedst af al­le, og i me­dal­je­skyd­nin­gen lå han la­en­ge til guld.

Fø­rin­gen blev dog min­dre, som de af­gø­ren­de skud skul­le sa­et­tes ind, be­ret­ter Dansk Skyt­te Uni­on, og på na­est­sid­ste skud blev han over­ha­let af ame­ri­kan­ske Mi­cha­el McPhail, der skød den hø­je­ste mu­li­ge sco­re (en 10.9’er).

Ame­ri­ka­ne­ren holdt og­så ho­ve­d­et koldt på det sid­ste skud og slut­te­de som så­dan 0,6 po­int for­an Tor­ben Grim­mel. Jeg er selv­føl­ge­lig rig­tig glad for re­sul­ta­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.