Samt­li­ge bok­seof­fi ci­als fra OL er sus­pen­de­ret

BT - - SPORTEN -

Samt­li­ge 36 bok­seof­fi­ci­als, som var i ak­tion ved OL i Rio, er mid­ler­ti­digt sat i skam­me­kro­gen. De er ble­vet sus­pen­de­ret, ind­til en un­der­sø­gel­se af de­res pra­e­sta­tio­ner ved le­ge­ne i Bra­si­li­en er ti­l­en­de­bragt.

Det med­del­er det in­ter­na­tio­na­le bok­se­for­bund (AIBA).

Ved OL føl­te ad­skil­li­ge bok­se­re sig som of­re for dår­ligt el­ler li­ge­frem kor­rupt dom­mer­ar­bej­de, og AIBA send­te et ukendt an­tal kam­p­le­de­re og po­int­dom­me­re hjem før tid, skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP.

»Boks­ning var i spot­ly­set af po­si­ti­ve år­sa­ger, men in­di­mel­lem og­så for de for­ker­te,« si­ger AIBA-pra­esi­dent Wu Ching-Kuo i en pres­se­med­del­el­se ud­sendt i for­bin­del­se med et mø­de i Laus­an­ne.

Her dis­ku­te­re­de ama­tør­boks­nin­gens top, hvor­dan sporten kan und­gå yder­li­ge­re plet­ter på det plet­te­de om­døm­me, når boks­nin­gen na­e­ste gang er i cen­trum ved OL i Tokyo om fi­re år.

Ved OL i Rio hav­de pro­fes­sio­nel­le bok­se­re få­et lov at del­ta­ge, og bok­ser­ne var fri­ta­get fra at ba­e­re hjel­me i et for­søg på at gø­re sporten me­re til­sku­er­ven­lig.

AIBA me­ner, at dis­se til­tag blev im­ple­men­te­ret gan­ske gnid­nings­løst, men med­gi­ver, at ’et min­dre an­tal ken­del­ser, som skab­te de­bat, in­di­ke­re­de, at yder­li­ge­re til­tag er nød­ven­di­ge’. Dår­ligt scor­ings­sy­stem »Re­sul­ta­tet af en sa­er­lig un­der­sø­gel­se af kam­p­le­de­re og po­int­dom­me­re, som er iva­er­k­sat, vil gø­re det mu­ligt for AIBA at vur­de­re, hvil­ke hand­lin­ger det er nød­ven­di­ge at ud­fø­re,« ly­der det i med­del­el­sen fra AIBA.

»Det er be­slut­tet, at ind­til da vil in­gen af de 36 of­fi­ci­als, som blev brugt un­der OL, stå i spid­sen for no­get AIBA-event.«

AIBA vil dog ik­ke aen­dre scor­ings­sy­ste­met, som i dag er det sam­me, som man bru­ger i pro­fes­sio­nel boks­ning.

Der­med er det ik­ke på ta­le at gå til­ba­ge til det gam­le sy­stem, hvor po­int­dom­mer­ne skul­le mar­ke­re for hver succesfuld tra­ef­fer – hvil­ket og­så gav kon­tro­ver­si­el­le ken­del­ser.

AIBA vil frem­over slå hårdt ned på al­le an­kla­ger om kor­rup­tion.

»Scor­ings­sy­ste­met må al­drig bli­ve gjort til syn­de­buk af bok­se­re og tra­e­ne­re, som pra­este­rer skuf­fen­de i rin­gen og le­ve­rer upas­sen­de op­før­sel el­ler kommentarer til me­di­er­ne.«

»Det­te vil bli­ve end­nu me­re over­vå­get frem­over, og hånd­fa­ste di­sci­pli­na­e­re sank­tio­ner vil bli­ve an­vendt, når det er nød­ven­digt,« ly­der det fra AIBA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.