Fa­ce­books fød­sel

BT - - TV -

AUTENTISK DRA­MA Over 3,5 mio. dan­ske­re er på Fa­ce­book, der er det mest po­pu­la­e­re so­ci­a­le me­die i Dan­mark. Men hvor­dan op­stod Fa­ce­book egent­lig, og hvem er ver­dens nu fem­te ri­ge­ste mand, IT-en­tre­pre­nø­ren Mark Zuck­er­berg, som står bag det ver­den­s­oms­pa­en­den­de fir­ma? Det kan du bli­ve klo­ge­re på ved at se det vit­ti­ge, tan­ke­va­ek­ken­de og vel­spil­le­de bi­o­gra­fi­ske dra­ma "The So­ci­al Network" fra 2010. Den dyg­ti­ge, men og­så so­ci­alt aka­ve­de Mark Zuck­er­berg la­e­ser IT på Har­vard Uni­ver­si­tet, og ef­ter at va­e­re ble­vet dum­pet af en ka­e­re­ste får han i 2003 en ba­ne­bry­den­de idé til et nyt so­ci­alt fa­el­les­skab på in­ter­net­tet. Han får nog­le ven­ner og stu­di­e­kam­me­ra­ter med på idéen, og de sa­et­ter sig ned for­an de­res com­pu­te­re og be­gyn­der at ar­bej­de. Den 4. fe­bru­ar 2004 går Fa­ce­book i luf­ten. Om som­me­ren flyt­ter Zuck­er­berg og hans ven­ner ind i et hus i Pa­lo Alto i Ca­li­for­ni­en, og her ar­bej­der de vi­de­re med pro­jek­tet, sam­ti­dig med at Zuck­er­berg knok­ler på med at fin­de mu­li­ge in­ve­sto­rer. Det lyk­kes - og ef­ter få år er Zuck­er­berg mil­li­ar­da­er og en af de mest suc­ces­ful­de iva­er­ksa­et­te­re no­gen­sin­de! Men hans sto­re suc­ces fø­rer bå­de per­son­li­ge pro­ble­mer og rets­sa­ger med sig. Nog­le af de folk, han la­ve­de Fa­ce­book med, kra­e­ver at få del i de sto­re ind­ta­eg­ter. (TV 2)

Med­vir­ken­de: Mark Zuck­er­berg: Jes­se Ei­sen­berg, Edu­ar­do Sa­ve­rin: An­drew Gar­fi­eld , Se­an Par­ker: Justin Tim­ber­la­ke og Eri­ca Al­bright: Roo­ney Ma­ra. In­struk­tion: David Fin­cher. (2010, la­eng­de: 120 min)

"The So­ci­al Network" blev no­mi­ne­ret til ot­te Oscars og vandt tre. Sam­ti­dig fik den re­la­tivt ukend­te Jes­se Ei­sen­berg et stort gen­nem­brud for sin pra­e­sta­tion. THE SO­CI­AL NETWORK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.